2012.2.17.            html-2012/nadas-hollan.htm         C.11239 ---

    
    Nádas Péter

    Arbor mundi

    Mitopoetikai alakzatok Alexandre Hollan festészetében   

 

  Egyszer az öreg Matisse, mikor a csodás fáit rajzolta és vágta ki színes papirosból, azt írta öreg barátjának, hogy a fák ábrázolásának két módja van. Az iskolás, amely egyszerű vonalakból és jelekből áll, ahogy a gyerekek látják és rajzolják a fát, és az érzelmes, amely a fa földhöz kötött létét emberi érzelmekkel éli át. Bámulatos, ahogy az öreg Matisse egyetlen pillantással átfogja a fák ábrázolásának sok ezer éves világtörténetét. Mégha Hollán festészete Matisse osztályozásba nem is fér bele. Hollán festészete nem szimbolikus, nem érzelmes, fáiban antropomorfizmusnak nincs helye.

  A vonalkákból összerótt, szimbolikus fa, amit Matisse iskolás fának nevez, nem a fáról, hanem a növényi alakban való létezés statikai elvéről ad vázlatot. Olykor felismerhető a vázlaton a fenyő, a tölgy, az olaj vagy a füge, a statikai elven olykor átüt a fa egyedisége, de jobbára ez sem. Francia nyelvű jegyzeteiben Hollán azt a drámai bejelentést teszi a fákról, hogy nem láthatók. L’arbre est invisible. A több ezer éves ősvázlatokon megjelenő fáknak nincs ugyan fajtájuk, nem valahol állnak, nincsenek egyedi tulajdonságaik, génuszukon kívül nincs szubjektumuk, az ész által konstituált létezők, ám statikájuk bizony látható. Funkciójuk elég világos. Arra szolgálnak, hogy az állandó alakban való létezés fenoménjaként szerepeljenek a tudatban. Hiszen vannak dolgok a földön és az égen, amelyek nem állandó alakban létezők. Ilyen a villám, ilyen a hullám, ilyen a kiáltás, ilyen a szél, ilyen a szín, ilyen a fény, s így tovább. Ezekből nem tudnak hasonmást gyártani az emberek. Oppozícióban íródtak bele a kollektív tudat formatanába. Drámai bejelentését Hollán rögtön meg is magyarázza. A gyümölcsnek, a serpenyőnek van formája. Un fruit, une casserole ont une forme. Ezt valószínűleg úgy érti, hogy a gyümölcs és a serpenyő követhető körvonallal, azaz anyagát, a perspektíván belül, a körvonal leválaszthatja más anyagokból formázott környezetéről. Egyediségében határolódik el más egyedektől. Akár a levegőtől.  Ha százszor nézek rájuk, akkor százszor ugyanúgy fogadom be alakjukat. Je les regarde cent fois et ils m’accueillent toujour avec la même apparence. A fák azonban túl összetettek ahhoz, hogy a szem akár kétszer ugyanolyannak láthassa őket, magyarázza Hollán. Mais l’arbre est si complexe, que l’œil ne le voit jamais deux fois pareil. Hollán festészetének ez lehetett a négy alapító szenzációja, ez a felkiáltás, ez a csöndes meglepettség, ez a drámai felismerés, ez a szerény bejelentés. Alapító mondataiban nem lehet nem visszahallani Hérakleitos három ősmondatát. (Mert) nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni. Ugyanazokba a folyamokba lépőkre más és más víz árad. És a lelkek pedig a nedvességből párolognak fel. És nem lehet bennük nem visszahallani Aquinói Szent Tamás különbségtételét a quid nominis és a quid rei között, miszerint az ész által teremtett létezők és a nem létezők nem rendelkeznek ugyan reális esszenciával, de nominális esszenciával igen. Mintha Hollánnak attól a felismeréstől kéne felkiáltani, hogy a fák ugyan nem az ész konstitúciói, adottságaik miatt mégsem rendelkeznek reális esszenciával. 

  Az ősfirkákon, a história hajnalán keletkezett naiv és szimbolikus ábrázolatokon, amelyeknek se egy fához nincs közük, se a fához nincs közük, világosan felismerhető a percepció és az appercepció trükkös működése, az észrevétel, a felismerés és a megértés struktúralátó és fogalomalkotó hármasa, az időbeliségük, a sorrendiségük. Amint képbe vagy plasztikába tolakszik a gondolkodás. Yves Bonnefoy, Hollán művészetének tán legjelentősebb ismerője, ezt úgy fejezi ki, hogy a szavak Hollánnál képbe transzmutálnak, s így a realitás nincs többé velünk a képein. Mármint az a realitás, amit a fák konvencionális látásaként, iskolás ábrázolásként vagy érzelmes ábrázolásként ismerünk.

  A fák gyűjtőneve a névtelen ősrajzolók kezén jóval fontosabb, mint a fák fajtája és tulajdonneve. Ők olyan helyre léptek, ahol nem a látás, hanem az absztrakció realitása van velük. A fa tervét adják meg, a fa ideáját, a fa fenoménját. Egy olyan fa képét társítják a fa fogalmához, amit az emberi gondolkodásban képeztek és ezen kívül minden bizonnyal nem létezik. Ezek a fák a reflektált emberi létezés emblémájaként, az ész konstitúciójaként, a struktúra vázlataként jelennek meg a régészeti és etnográfiai leletanyagban. Nem a népéletről, nem a népi hitvilágról, hanem a látás és a gondolkodás közös történetének egyik nagy ugrásáról vallanak.   Érdekes, hogy mikor és hol jelennek meg. Csaknem mindenütt. Óbabilóni pecsétdíszen, ókínai írásjelként, óegyiptomi bronzedényen, afrikai totemen, mixték miniatúrán, kalotaszegi hímzésen, szibériai fafaragáson. Életfaként. Évezredeken kísérik át a legeltetés és földművelés monotóniájával nyűgözött népi életet. A fák képi ábrázolásának ez a naiv forma a legismertebb, a legelterjedtebb megjelenési módja. Egy olyan fa, amilyen nincs. Hollán kizárólag olyan fával foglalkozik, amilyen van. Fáinak van helyük, van fajtájuk, vannak egyéni tulajdonságaik, s oly jól követhető létük, hogy a róluk alkotott fogalmaink transzmutálnak. Nemlétében az életfának persze lesznek állati és emberi társai, a griff, a turul, a csodaszarvas, a hétfejű sárkány, a manók, a trollok, a törpék, a tündérek, a boszorkák, a démonok, s így tovább. A nemlétezés világa alaposan be van népesítve létező fogalmakkal. Az életfának nincsen külön képe az egyediről, a karakterisztikusról, nincs külön képe a fogalmiról. Az életfát alkotó, az életfát másoló, az életfát szemlélő ember az állandó alakban való létezés fenoménjával nem saját létezésének értelmét találja meg, azt nem, soha, hanem a képi értelmezés lehetőségét és funkcióját a saját életében. Ami nem kevés. Nem féktelen érzelmi és indulati életének projekcióit, azt nem, azt soha, hanem a minden egyedi alakra érvényes közös hasonmást egy transzpozícióban.

  Az életfának, mint hasonmásnak, a testies, a személyhez szóló, személyhez kötött dolgokról, az egyéni tulajdonságokról nincs mondandója. És ugyanígy fordítva, az életfa legfeljebb díszítéseiben őrzi ismeretlen személyek keze nyomát, tárgyismeretét, dekorációs hajlamát, karakterük jeleit nem őrzi. Az életfa nem műalkotás. Az életfa emblematikus, sematikus, konvencionális, hagyományozott. Az életfa nem helyen áll, nem valódi tájban áll, hanem a kollektív tudattalanban, az archaikus és a mágikus tapasztalatban. Ezek az ábrázolások a legrégibb jeleink a fákról. Hollán fáinak és edényeinek viszonylatokra épülő jelrendszere az archaikus és mágikus jelekkel tartja a rokonságot, de jelrendszerének nincs antropomorf tartalma. Az életfák elhagyják a realitás terrénumát, de az alakban való létezés azonossága alapján reális kapcsolatot mutatnak be az emberi és a növényi létezés között. Jung ezeket a formációkat archetipusoknak nevezi, s azt mondja róluk, hogy nem az önkény találmányai, hanem a tudattalan lélek autonóm elemei. Akkor is ott vannak a tudattalanban, ha nem fedezzük fel, vagy éppen tagadjuk a működésüket. Hollán fái a konvencionális gondolkodás és a konvencionális térérzékelés terrénumát hagyják el, s óvatosan átfordítják az archaikus és mágikus viszony szemléletét (a hasonló és hasonlított tertium comparationisát), hiszen nem a reflektálatlan emberi szemlélet szempontjából mutatják be a növényi hasonmást az elemeknek kitett környezetben, hanem a növényi létezés szempontjából reflektálják az emberrel közös környezetben.

  Az életfának azon népcsoportok között tömeges az előfordulása, amelyekben a népesség a vadászat és a legeltetés mellett jó ideje földműveléssel foglalkozik, de még innen vannak a mitopoeia, azaz a mitoszalkotás korszakán. A legkorábbi ábrázolásokon, a paleolitikus barlangrajzokon, az archeológusok alig találtak növényeket. Egy magdalén-kori, azaz 15-17 ezer éves lascaux-i ábrán, mintha két stilizált fenyő között futna a ló. Azok a népcsoportok, amelyek halászattal, vadászattal, később állattartással foglalkoztak, maguk is a struktúraalkotó elemek közössége alapján, az ész konstitúciójával teremtettek hasonmást, de totemeik jórészt állatok. Totemen növény legfeljebb úgy szerepel, mint az állati lény életéhez tartozó táplálék. A növényzet az elterjedtebb, a tömegesebb a földön, mégis az állatábrázolatok a korábbiak, az életfáknál akár huszonötezer évvel korábbiak. Bár e korai állatábrázolások közel sem stilizációk, mint a későbbi növényábrázolások. Nem az alakban való hasonmást, nem a fogalomalkotó köznevet, nem az észlelés és a gondolkodás közös realitását, nem a vadlovat ábrázolják, hanem egy vadlovat. Egy bizonyos gyapjas mamutot, azt a kőszáli kecskét, ezt a barlangi oroszlánt, egy bizonyos bölényt, nem a bölényi létezést. Nem az állati létezésről adnak struktúravázlatot, miként az életfa a növényi létezésről, hanem egy bizonyos bölény vagy gyapjas orrszarvú karakteréről adnak képet, mégpedig életének kiválasztott pillanatában. Menekülésben, öklelésre, rúgásra készen, elejtés előtt, az utolsó drámai pillanatban, vagy békés legelészés közben. A paleolitikus ábrázolások meglepő módon előlegezik a fotográfiát, s nem csak az akaratlan jellemábrázolásban. Olykor úgy hatnak, mint egymásra kopírozott, egymásra halmozott fázisképek, sorozatfelvételek, akár ezek különböző időkből származó és különböző technikákkal elkészített montázsai. A paleolitikus ábrázolás különböző történeti időit mintegy rétegesen egymásra írják. Hollán csaknem ilyen messzire megy. A külső és belső események disszonanciájától telített pillanat a témája, ezek azonban nem érzelmi események, és nem a saját eseményei, nem is egyetlen perspektívából nézve jelennek meg a kép belső terében, hanem a növényi létezők mozgása, a valamihez képest való állandó és folyamatos elmozdulásuk, a saját fizikai eseményeik, a különböző nézeteikkel vannak egymásba írva. Egy olyan pillanatban születtek, amely a kronométert még nem ismeri. A napszaknak, a szélnek, a szellőknek, a hőmérsékletnek, a páratartalomnak kitett lombozat és ágszerkezet mozgása a fa karakterének, helyének viszonylatában áll elénk. Mintha Hollán örökösen azt kérdezné, mi között és minek hatására mikor minek az átmenete mibe. Fényváltozatok szerint változnak a kérdések és a válaszok összefüggései, illetve az összefüggések dominanciái.

  Ahhoz nagyon sok időnek kell eltelnie, míg a hasonlóságok, a különbségek, és az azonosságok bonyolult kölcsönhatásában sok ember egyszerre ismeri fel a szabályosságokat, míg eljárásokat dolgoz ki, eszközöket teremt a makrostruktúrák, a mikrostruktúrák és a nanostruktúrák egyidejű észleléséhez, s az állati és a növényi létet nem csupán egymással, hanem a saját létével és a kozmikus erőkkel is kapcsolatba hozza. Mintegy hozzávetőleges terjedelmében maga előtt látja a rendszer képét, amelynek a része. Azaz méretazonosan, dinamikájának megfelelő ritmusban reflektál rá. Rettenetes mennyiségű tévedésen kell magát átverekednie, a felismerésben rejlő félreértésekről és a hozzájuk tartozó korrekciók nehézségeiről most nem beszélve. Még át sem tekintettük az összefüggések e széttartó, szaggatott, minden felületen nem is reflektálható, közel sem harmonikus halmazát. Még szerencse, hogy az emberi felfogás kapacitásának tartalékai közel sincsenek kimerítve. Vannak ugyan megfelelő eszközök. De nincsenek intézmények, amelyek a növényi, az állati és az emberi létezés strukturális és szubsztanciális összefüggésére vonatkozó kollektív tudást a sokféleképpen rétegzett és túlhalmozott tudományos ismeretanyaggal összefüggésbe hoznák, s így stabilizálnák, realizálnák az emberi tudatban. Megint csak Hérakleitosszal szólva, a sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek. E tudásról szóló világtörténeti elbeszéléssel kapcsolatban Max Weber megjegyzi, hogy a tudományos haladás csupán töredéke, habár fontos töredéke a roppant intellektualizálódási folyamatnak, amivel az emberiség évezredek óta feltölti a tudatát, s fokozatosan megfosztja a világot az öntudatlanság varázsától. Az intellektualizálódás processzusában szükségszerűen, szinte kötelességszerűen nyitott marad az ember a jövőre, habár a telítettségtől és a rendezetlenségtől fáradtabbá válik a kultúrája, mint a kevésbé telített, kevesebb nyitott kérdést maguk előtt görgető kultúrák, amelyekkel, saját haladásával párhuzamosan, együtt kell élnie. Közvetlen környezete a sokféle tevékenységtől egyre áthatottabb, egyre racionalizáltabb, egyre átláthatóbb, amivel azonban nem tart lépést a személyes tudása. Habár amit egyszer felismert, az eszközeibe beépített, mintegy örök időkre realitásként rögzített, kollektív szinten nem felejtheti el egykönnyen. Hollán nemhogy egyedül áll a szemléletével, de szélről áll egyedül, miként a fái. Egyetlen nézőpontból konstruált terekben rögzíti sokszempontú látásának grafikus tényeit és dinamikai összefüggéseit. Hollán festészetét feledékenységgel, emlékezéssel vagy emlékeztetéssel nem lehetne jellemezni, de nincs festészeti gesztusa, amely ne a megelőző és az utána következő között, a keletkező és az elmúló történetébe világítana bele, vagy éppen ne a dolgok kapcsolatrendszerének réstelenségre csodálkozna rá, mégpedig a legtágasabb környezet fényében és fényével. Hollán egyetlen nézőpontból konstruált tere önálló fénnyel nem rendelkezik. Arra nem ad választ a festészete, hogy ki rendelkezik e fénnyel vagy a fény forrásával. Akkor is van kép, amikor képe csaknem teljesen elsötétedik. Az idő egységeivel foglalkozik, a fény mennyiségeivel, minimális mennyiségeivel foglalkozik, órákkal, napszakokkal, az éghajlattal és az időjárással foglalkozik, megadja relációikat, de nem a múlandóság vagy az örökkévalóság, hanem az intervallum, a tartam, az impulzus, az ütem, a dinamika szempontjából, avagy a szünet és a fázis krónikus hiánya, a változás vagy a változékonyság elvének állandósága, állhatatossága szempontjából. Minden képe felfüggesztett pillanat. Ahogy franciául írott jegyzeteiben ő maga megnevezi, moment suspendu.

  A nyugalomba küldött, szuszpendírozott pillanat problémáját én magam is jól megértettem, amikor egy éven át, ugyanarról a pontról fényképeztem egy fát a lehető legolcsóbb polaroid kamerával. Erre azért volt szükségem, mert az olcsó kamerával készített képeken az olcsó nyersanyag nem adott úgynevezetten színhelyes, azaz konvencionálisan színes képeket. A fénymennyiség emelkedése és a fénymennyiség csökkenése a három alapszín egyikének irányába tolta el a nyersanyag színérzékelését, s így a színek sajátos, egyedi, egyszeri, szeszélyes együttesét hozta létre. Szemben a gyárilag, a vegyipar és a kereskedelem igényei szerint beállított, ráadásul márka szerint változó színhelyességgel.  Amíg a július vissza nem ért a júliusba, egy kerek naptári éven át nem hagytam el a kertem közepén élő fát. Már néhány hónap után az volt a legtartósabb benyomásom, hogy nincs két egyforma kép, mert nincs két egyforma pillanat. Nincs pillanat. Ebben az évben ez volt a pompás. Nem volt év. Legfeljebb technikai képességeivel a kamera és a nyersanyag belefecseg ebbe a nagy, nem tudjuk miből, nem tudjuk mibe, átmenetbe. Meglepettségem lassan erősödött, tágult, hiszen az egymást követő képekkel nem láttam bizonyíthatónak a hipotézist, miszerint lennének évszakok. Nem lehetett képpel megnevezni a határait, se a kifutó, se a bevezető határpontjait vagy határidőit, nem volt határvonal, nem volt határsáv. Ezt legfeljebb a visszatekintés, az emlékezés hipotézise jelölte ki, ami absztrakció, konvenció, az ész konstitúciója, de megint csak nem szín és nem vonal. A tavasz és az ősz, a nyár és a tél olyan állítás a létezésről, amire nincs beszerezhető bizonyítékunk. A pillanatfelvétel nem a tárgy állapotáról ad képet, hanem a felvevőgép mechanikájáról, és a vegyészeti eljárásról, amivel a nyersanyagot készítették. Az expozícióval hozzá voltam kötve egy olyan konvencióhoz, a pillanathoz, amit a tapasztalatom, s aztán az egymás mellé helyezett 504 képem tapasztalata nem igazolt. Hollán a moment suspendu elvével, ami festészetének nagy felfedezése, eloldotta magát ettől a látási és gondolkodási konvenciótól. Mintegy Cézanne rögeszméjét megkerülve talál utat a világ pillanatához. Átmenetkép a tárgyi szövevényről, mindarról, amit az anyag elmozdít, a változás jeleként hátrahagy, és a figyelem, a tapasztalat és a képzelet együttműködése mindarról megalkot és megelőlegez a fényben, ami egymásban múlik, egymásból létrejön, folyamatosan megjelenik, és folyamatosan eltűnik. Hollán minuciózusan kijelöli, hogy honnan hová és miből mibe megy végbe az átmenet.

  Ám arról sem feledkezhetünk meg, hogy nála mindez egy archetipusban, illetve az arra való utalásban jelenik meg. Az életfa legendás tagolásában, a gyökér, a törzs és a korona mesés képi hármasában, Jung a tudattalan, a tudat, és a felettes én elválaszthatatlan hármasát látja együtt, ami természetesen egy Paracelsushoz visszahajló gondolat. Hollán ezen a pszichoszociális nyomon közeledik, perspektíva látását ez a konstrukcióra és konstitúcióra egyként éhes klasszikus igény szabja ki, de ő a részletek megfigyelésében a lehetségesnél egy kis lépéssel még messzibbre megy. A fák állapotának és karakterisztikájának fizikai és mechanikai összefüggéseiben azokat a felületeket és szinteket látja együtt, amelyek nélkül maga a reflexió és a reflektivitás szenzációja sem jöhetne létre e mesés időkre visszatekintő hármas tagolásban, s így emlékezés és felejtés sem.

  Ugyanezen felületek, szintek, nagyságrendek, jelek és fenomenológiai alakzatok kozmikus dimenzióit, úgymond makrostruktúráját egy másik kiválasztott fa nevezi meg, a világfa. A világfa, azaz az arbor mundi, az életfánál jóval újabb keletű, akkor és ott jelenik meg az archeológiai leletanyagban, ahol a családi és nemzetségi létezés épp kulturális létezéssé érlelődik. A világfa nem a természet, hanem a természetről begyűjtött, valamelyest rendszerezett ismeretek szakrális középpontjában áll. A világfa maga a rendszerezés eszköze, amolyan szemléltető ábra, piktogram. Egyszerre érintkezik mennyel, földdel, istenekkel, emberekkel, nőneművel, hímneművel, vadállatokkal, háziállatokkal, szervetlennel, szervessel. A világfa világmagyarázata leltárba veszi a kozmikus működés erőforrásait, napot, holdat, kijelöli az univerzum működésének szintjeit, szféráit, feltérképezi az elemi erők hatásmechanizmusát. Elválasztja az égi birodalmat, a földi birodalmat, a sötétség és a világosság birodalmát. Megfigyeli a csillagok, a bolygók, az évszakok, a szelek hatalmát, a dolgok térbeliségét és időbeliségét. Habár nem foglalkozik az egyén karakterisztikus adottságaival, tulajdonságaival. Hol van még az individualitás korszaka. Már itt áll a küszöbön. Az ősökkel és az utódokkal felfedezi a genealógia kollektív birodalmát, az oksági kapcsolatok birodalmát, az okok és az okozatok felfelé és lefelé tartó lépcsősorait, dualitásokat teremt, oppozíciót, apályt helyez a dagály mellé, hierarchiákat épít, kijelöli a középpontot, ehhez képest a perifériát. A fa hármas tagolásának mintájára nevezi meg az anatómiai szférát, úgymond hármas rendet tesz a testiségben.  A világfával olyan növényi hasonmás lép az ember történetébe, amely egyben a tudás emblémája. S ez még nem minden. A világfa leváltja a kozmikus erőket és a rendezett tudást nem ábrázoló életfa képét, s ezzel új helyre emeli a képzetek legősibb, animális rétegét, amivel az életfa alig, vagy egyáltalán nem érintkezett. A világfa körül ott vannak az állatok, a valóságosak, a magok neme szerint, a totemisztikus meselények, meg a kettős életet élő lények az emberi fejükkel és az állati tagjaikkal, az ész konstitúciói ülnek az ágakon, mindenféle jó és gonosz cselekvésre készen kilesnek a lombozatból vagy a törzs mögül. A szimbolikus életfa ezt az integratív létszemléleti műveletet nem végezhette volna el, hiszen nem voltak hozzá részletekbe menő ismeretei, helyesebben tapasztalatait és reflexióit nem volt mire felfűznie. A kozmikus világfa kollektív tudatában, mércéikkel és mértékegységeikkel ott működnek a tudományok, a matematika, a kozmológia, a teremtéstörténetek és a leszármazási történetek mitologémáival a kozmogónia.

  A növényi hasonlatnak nyílik aztán egy profán dimenziója az ábrázolásban. Ennek központjában a családfa áll. A családfa sem az egyénivel foglalkozik. A családfán közös elemként, mintegy a fogalom stabil törzseként jelenik meg a minden egyes személyre jellemző utódlás és leszármazás a maga ágazati nyomvonalával, vagy a nyomvonal zsákutcájával. A családfa leszármazási és utódlási ágai azzal foglalkoznak, ami enyémként másokat illet, ami az egyén végességét beköti a közös tenyészetbe és a közös tenyészet különböző időibe. E rétegek ábrázolása és elkülönítése felette szükséges lesz, évezredek telnek majd el vele, hiszen az egyetemes egymást tartalmazást a legnehezebb nem észrevenni, de a legnehezebb átlátni és megérteni. A makrostruktúrák, a mikrostruktúrák és a nanostruktúrák térbeli nézeteit, egybelátásukat igényli, sok adatot, holisztikus gondolkodást. Amit e nézetek és térszerkezetek ismeretének és egybelátásának híján a családfa a birtoklással és az örökletességgel hoz kapcsolatba, s ezzel évezredekre az univerzális elébe tolja a családilag vagy nemzetségileg praktikust. A szibériai nanajoknál a nemzetség fája a lányok esküvői köntösére van ráhímezve. Ezek a nemzetségi fák az égig felérnek, női szellemek birtokában vannak. Minden nemzetségnek külön fája van. Az emberi lelkek a lombozat ágain párosodnak, majd madár alakját öltve ereszkednek alá, hogy befészkeljék magukat a nemzetségükhöz tartozó nők ölébe. A köntösök felső sarkait sárkánypikkelyek borítják, két oldalát két sárkány, egy nőstény és egy hím foglalja el, hogy közrefogják és őrizzék a nemzetségi fát. A nemzetségen belüli kapcsolatok felületén ragad meg a vonzás, a taszítás, a szeretet, a gyűlölet, olyan erők, amelyek nem szimbolikusak, hanem dologiak, személyesek, s így akár a kozmosz hatásai ellenében őrzik időben igen korlátozott önállóságukat. Ugyanennek az univerzális dimenziónak egy másik tájékán, egy másik profán fa áll. Falufának hívják, törvényfa a másik neve. Szent fa alakjában álljon a szudáni bozótban a bambrák kunyhóitól nem messzire, álljon egy szentélynek használt finn nyírligetben vagy egy évszázados hárs alakjában egy bajor falucska főterén, álljon ott ma, álljon ott tízezer évvel korábban, mindenütt és mindenkoron a falu kollektív szelleme lakozik benne. L’arbre à palabres, sous lequel se reunissent les anciens du village. Ezek nem szimbolikus fák, nem kozmikus fák, habár nem lehetnek személyek tulajdonában, mert intézményes jelentőségűek. Az egyik tölgy, a másik bükk, juhar vagy cédrus a harmadik, van életkoruk, van konkrét helyük, a szelek így vagy úgy megtépázták a koronájukat. Nem csak emberek, nem csak a falu öregjei jönnek össze alattuk, hogy vég nélkül fecsegjenek vagy vitázzanak, hanem emberszabású majmok és más emlősök, oroszlánok, zsiráfok vagy elefántok szintúgy összejönnek kiválasztott helyen növekvő fák alatt.

  A kozmikus jelentésű világfa nem tudta úgy leváltani a szimbolikus jelentésű életfát, hogy ne hagyott volna kényelmes helyet a kollektív tudat animális rétegének, amely viszont az állati hasonmást őrzi. Legnyersebben az idomítás gesztusaiban, módszertanában, a szabadság korlátozásának eszközeiben őrzi, a járomban, a zablában, az ostorban, a pányvában, a ketrecben, a keltetőben és a karámban. Az állatképzetek az állati és az emberi képességek azonos jegyeinek, a szervi azonosság jegyeinek felismerésén vannak megalapozva. A rezzenésre, a moccanásra, a mikroméretek észlelésére beállított megfigyelési készség, a struktúralátáson, a rögzítési és fogalomalkotási képességen edzett karakterismeret, amivel Hollán a tölgyeit, az olajfáit, a bozótjait egy kiválasztott helyről, azaz egyetlen nézőpont konstrukciójának szempontjából nézve tárja elénk a maga belső életének fizikai szerkezetével, a maga pillanatköztes idejében, nyughatatlanul átmeneti világítási állapotában - minden bizonnyal az emberi tudat animális és mágikus rétegéből meríti alapkészségeit. Hollán két különböző minőségű szerkezetet vetít egymásra. Végső soron az egyet és a sokat, de úgy lát egyetlen szempont szerkezetéből ki a sokra, hogy a soknak, és a belőlük épülő fizikai szerkezeteknek ad a pillanatok átmenetére szóló primátust az egyetlen nézőpont és az érzelmi ellenében. Hollán az egybelátások mestere. A foltlátás, a körvonallátás és a perspektivikus látás egyesített, egymásba írt konstrukciói felől a holisztikus látás felé törekszik. Oppozícióban festi az egyidejűséget.

   A konkrét fa szakrális és intézményi célokra való kiválasztása ráadásul sokkal régebbi művelet, mintsem gondolnánk. Ami önmagában is épp elég csodálatos. Hollán festészete nem esetlegesen foglalkozik fákkal. Festészetének nem a fa a témája, hanem egy kiválasztott helyen élő, egyetlen fa a tárgya. Mindig egyetlen fával foglalkozik, de az állapot, az átmenet és az egyidejűség a témája, s így a külsőt és a belsőt mintegy egymásba fordítja, egymásba is írja. A helyek kiválasztása minden bizonnyal a legrégebben elvégezett kollektív műveletek egyike, aminek módszertanát az egyéni emlékezet őrzi. Majd mindenki emlékszik rá, miként kell a feladatot öntudatlanul elvégeznie. Amiről valószínűleg a hegymászók, ezek közül is a serpák tudják a legtöbbet. Amolyan bennszülött serpaként ezért ajánlom ilyen hangsúlyosan Hollán festészetének mitopoetikai megközelítését. Festészetében egy olyan meglepő érzékelési mód és gondolkodási módszer működik, amely jóval régebbi keletű, mint ahová a festészet írott története jó esetben visszanéz, illetve visszalát. Hollán ráadásul egy szinttel tovább megy az absztrakcióban, mint ahogy a festészeti konvenció elvileg megengedi. 

  A kiválasztott helyeken növekvő fák általában óriásnövésűek, vagy megtépázva és villámsújtottan is sok időt megértek. Olyan nagy időket, amelyekhez az árnyékában megpihenő lények, emberek vagy állatok egymásra következő sok nemzedéke kell. Kollektív tudásként, egymásra következő nemzedékek tanúfái eresztettek gyökeret a személyes tudatunkban. A varjakéval, az oroszlánokéval, a majmokéval közösek a tanúfáink. Nem mindig ugyanazokat a fákat keressük fel az állatokkal, vagy nem feltétlenül ugyanazokat a fákat, de ugyanazt a gesztust ismételgetjük, amikor kiválasztott fáinkat felkeressük. Az ornitológusok legalább oly keveset tudnak a madarak orientációs képességéről, mint az antropológusok az ember választási és kiválasztási ösztönéről, vagy szabadságra vonatkozó igényeiről. Libre comme l’air. Amit magyarul úgy mondunk, szabad mint a madár. E bármilyen lények összejövetele rendszeres, periodikus, amit nem csupán az időjárás változékonysága és az évszakok rendje szab ki, hanem személyes céljaik, terveik, önkényük, ravasz kis igényeik, adottságaik, szeszélyeik, szenvedélyeik, azaz a karakterük. Ami egyéni tulajdonságaik összességét, összefűzöttségét, strukturális vázát, az egyes elemek lehetséges korrespondenciáit, mások tulajdonságainak összefűzöttségéhez képest pedig az olyan jellegű elhúzásokat, elhajlásokat jelenti, amelyek megszabják helyüket a helyi közösségben, s így minden nap valamennyi órájára (les Très Riches Heures du duc de Berry) speciálisan temperálják a kedélyüket.

  Hollán például minden koranyáron elindul Párizsból, hogy óriási rajztábláival, ceruzáival, különböző vastagságú szénrudacskáival, tusfestékeivel és temperáival zarándoklatot tegyen kiválasztott helyeken álló fáinál és megszerezze magának a gazdag órák örömét. A helyek és a fák kiválasztásában nem szakrális, de nem is esztétikai szempontok vezérlik. Pierre Watt közli róla, hogy 1964 nyarán Skócia északi partjairól leautózott Toscana-ba, majd onnan vissza Provence-ba, s így mintegy hatezer kilométert tett meg az autójával, míg megtalálta azt a 4-5 fát, amelyet aztán kedvére rajzolhatott. Ettől kezdve több mint tíz éven át e vadul magányos, nomád életet űzte, munkáit gyakorlatilag senkinek nem mutatta meg. Lot és Cevennes fáin, où existent encore des lieux inhabitè, ahol létezik még lakatlan, restè sauvage, vadon maradt táj, látni tanította a tekintetét. Mi mást tehetett volna, ha egyszer olyan strukturális meglepetés érte, mint Hérakleitost. A dolgok többféle nézetét kellett állandó változásukban egymásra és egymásba írnia. Tekintetét a változatokra és a változatokon átláthatóra megtanítani. Aki fával foglalkozik, óhatatlanul egy olyan animális, archaikus, mágikus, mitikus tér képzeteitől és fogalmaitól áthatott térségbe lép, olyan hagyományrendszereknek adja át magát, amelyeket nem kell, talán nem is ajánlott egzakt módon ismernie, ha csak nem archeológus vagy etnológus. A leletanyag egyetemes gazdagsága meg sem engedi, hogy teljes terjedelmében ismerje. Még csak tudnia sem kell a kollektív tudat fákat illető archaikus és mágikus rétegéről, illetve a fa vagy a hely archetipusáról. Épp elég, ahogy receptorai vezérlik és követésre beállított állati érzékenysége és veszélyérzete eligazítja. Tudni fogja, hogy a tudatnak ebben a rétegében nincsenek jelen esztétikai vagy etikai jellegű implikációk. Egy idő óta komoly tudományok vizsgálódnak kiválasztott helyeken, bár eredményre tudtommal még nem jutottak. Meglehet, hogy nem az ember választja ki helyét, hanem a hely az emberét; a kölcsönhatás minden esetre valószínűbb, mint az egyirányú kapcsolat. Hollán a személyét, a kedélyét, az egzisztenciáját, a művészetét kötötte kiválasztott helyeken élő fáihoz. Kötődésének semmi köze a szépészethez. Kötődése még csak nem is praktikus. Nem azért rajzolja e fákat, mert itt áll a háza Héraultban, hanem azért vásárolt házat Héraultban, hogy rajztábláival és vázlatkönyveivel minden nyáron nyugodtan leülhessen kiválasztott fái elé és napszaki állapotukban, olykor minimális fényben, napkeltekor vagy az éjszaka küszöbén rajzolhassa őket; a rövid köztes időkben, mikor színek sincsenek. Ennek a teljesen elsötétedett vagy a kivilágosodás határán álló ősképnek is van egy egészen halvány hagyománya a festészet történetében, a grisaille. De nem tudjuk miért teszi, minimalizmusa miből származik, festészete erre nem ad magyarázatot. Talán őrült. Vagy olyan nagyszerű lény az ember, mint ő, megteszi. Hollán gesztusa (korábbi kollektivitások képzetvilágában és ismeretanyagában mérve) a szent és a botrányos között helyezhető el. Viselkedése e klasszikus mérték szerint aszkétikus, s olykor extatikus. Úgy, ahogy a mágusoké, a remetéké, az elragadtatott szenteké vagy akár a táncoló derviseké, a kultikushoz, a szakrálishoz jóval közelebb áll, mint a praktikushoz. Fái, és elöregedett, alig színes, monokróm zománcedényei, aszkéziséhez és extázisához tartozó fétisek. Tevékenységének kedélye ugyanakkor mindig józan oppozícióban marad a viselkedésével. Hollán festészete egykedvű, semleges, előadásmódjában állandó, luciditása a rendíthetetlen mesteremberé. Tegyük hozzá, hogy egy olyan mesteremberé, akit rendesen áttekertek a kartéziánus edukáció nagy húsdarálóján. Pontosan úgy, ahogy Merleau-Ponty jellemzi a látás descartes-i szellemét. A világban van a tárgy, rajta kívül egy másik tárgy a visszaverődő fénysugár, amely szabályszerű összefüggésben áll az elsővel, vagyis két egyediség van, amelyeket kívülről kauzalitás fog össze. Különben is, a modernitásban maga a tevékenység a fétis. A szerkezet mintegy értékesebb a tárgyaknál. Ami a szent és a botrányos, a józan és bolond, a foglalatosság és a kedély sokszögletű oppozíciójában válik láthatóvá. Hollán kizárólag azt a dolgot szolgálja, ami munkájának tárgya, minden nap minden óráján a megmunkálás rítusát végzi el vásznon vagy rajzlapon. Tapasztalat hátán tapasztalat. Mások tapasztalatán átdolgozott saját tapasztalat. Nincs vallása. Se apja, se anyja. Sok vallása van. Nincs biográfiája. Nem az adatok felületén tartózkodik, hanem mérésekkel és analitikával mélyükre száll. Nem azért szereti a fákat, mert szépek, nem azért, mert gyümölcsöt hoznak, vagy télen el lehet égetni őket, hanem azért, mert fák. Ugyanilyen ellenőrzött alázatot, szenvedélyt és szerény egykedvűséget mutat az edényeivel szemben. Szemétdombokon, utcákon, elhagyott párizsi kapualjakban úgy szedi össze e kihajított jószágokat, lábosokat, lavórokat, fazekakat, dézsákat, kannákat és serpenyőket, mint egy közönséges guberáló. Arra van szüksége, amire másnak nincs szüksége. Téli műtermében, a Rue Muffetardon felhalmozott edényei nem abban hasonlítanak, hogy mind ütődött, mind lyukas, mind rozsdamart, hanem az öröklétükben hasonlítanak. Ami Hollán festészetében nem metafizikai fikció (Chirico, Savinio), nem az egzisztencialisták kivetettségi teóriája, azaz nem képalkotó gondolat, nem az ész konstitúciója, hanem csupasz pillanatukból felfogott fénymennyiség, kartéziánus reláció. Amelynek a minimumon túl és a maximumon innen, egy viszonylag szűk tartományban szín a neve. Edény létük legszélére sodródva, veszélyeztetett felületként élnek a fény és a szín átmenetében. Hollán nem a szépségüket ismeri fel, nem emberi sorshasonlatot lát, még csak nem is önálló edényi mibenlétüket (Morandi), hanem az átmenet többféle nézetében a színüket látja átütni az alakjukon az adott fénymennyiségben. Az alakban nem létezőt, amint testet ölt az alakban létezőn. Minden emberitől és történetitől független és függő létüket egy szélsőséges, de közel sem drámai, úgymond fényközileg kívülről (Istentől) meghatározott állapotban. Hollán az állapotot és az átmenetet a fény mennyiségének és minőségének viszonylatában festi. Nála nem a tárgynak, nem a színnek, nem a témának, nem az anyagnak, hanem a viszonylatnak van metafizikai és esztétikai jelentése. Például abban, ahogy a foltlátást és a perspektivikus látást, az alakban nem létezőt és az alakban létezőt kettős szerkezeteiben összeírja. Függetleníti magát a körvonaltól és a határtól, illetve feltárja a körvonal és a határ felette változékony természetét. Az edények és a fák életidőit az átmenet és az érintkezés szempontjából veszi szemügyre, de ebben a nem kevésbé beszédes tárgyában szintúgy fordított eljárást követ. Nem edényekre (nem a valamit tartalmazás lehetőségére) nézünk rá, hanem egy edény (a nem tudjuk mit tartalmazással) néz ki ránk vagy világlik elő a semmiből. Ami a francia festészeti hagyományban épp úgy nem lehetetlen (Chardin), ahogy a fák is látóként állhatnak a helyükön egy kies ligetben (Lorrain, Fragonard, Poussin, Watteau). Hollán festőként egy nagy korszakforduló gyermeke, egy olyan korszak legvégéről, amely egykoron az archaikust és a mágikust követő mitológiait a mentális korszakkal váltotta le. A mentális korszak túlérett gyermekeként néz (s így Cézanne-t vagy éppen Cézanne megkerülését sem tudjuk nem észrevenni a nézeteket és struktúrákat egymásba szerkesztő tekintetében), de nem a saját életidejére vagy sorsára néz vissza, nem is a tárgyak idejébe, hanem a tudat történetének idejében az állandóra és az átmenetire. Arra a világközegre, amelyben a tárgyak az összefüggéseik felületein egyáltalán értelmezhetővé válnak. Idő és fény nála közös tengelyen forog. Tudatának tere ennek az állandó mozgásnak és állandó bevilágítottságnak megfelelően többnézetű és változó nézetű. Nagy merészen azt mondanám, hogy festészetének strukturális többnézetűségéhez van rendelve a francia festészeti hagyomány, és nem fordítva. A fák szemléletének történetét egyetlen mondatban összefoglaló Matisse, a fák ábrázolásának e harmadik lehetőségével igazán nem számolhatott. Mint ahogy Cézanne sem számolhatott azzal, hogy nincs pillanat. Már csak azért sem, mert korszaka Michelet és Renan bűvöltében élt. Hollán szemlélete nagyjából készen állhatott, amikor hozzárendelte a francia festészet hagyományát. Ha franciának születik, akkor ez minden bizonnyal nem így lenne, így nem történhetett volna meg. Talán épp a reflexióhoz szükséges felületet nem pillanthatta volna meg, amelyen a személyes képességek és a hagyományok adottságai egymáshoz kapcsolódnak, de nem mindig direktben. Ha kapcsolódnak. Vagy ellenkeznek. Ha ellenkeznek. Az ellenkezés is kapcsolat. Árulkodó nyelvi adalék festészetének keletkezéstörténetéhez, hogy elégedetlen a csendélet francia nevével. Nature morte. Inkább a magyar elnevezés francia tükörfordításával kísérletezik. Vie silencieuse. Ami franciául persze mást jelent, mint magyarul. Képei sokféle nézetének, kettős szerkezeteinek ismeretében azonban mégis találóbb, mint a nature morte vagy a csendélet fogalma. A festészetével szoros kapcsolatba hozott Giorgio Morandi ténylegesen az olasz nevével ragadja meg a tárgyait, natura morta, az ábrázolás és az anyanyelvi elnevezés között nincs distancia, egyenes ági a kapcsolat.  Hollán inkább a tárgyak csendes, titkos, félreeső, szent vagy bolond életének közegével, fényével és kiválasztott helyszíneivel foglalkozik. Ez nem transposition de la realité au-delà d’une logique habituelle, azaz nem a közhasznú logikának engedelmeskedő realitás transzpozíciója, miként a pittura metafisica festőinél, akik az első világháború kellős közepén egy ferrarai hadikórházban találtak rá egymásra, sebesültként. Hollán bámulatosan egyedül van, nem tartozik iskolához, s ez a második világháború utáni évtizedekben így a jó, ilyen méretű rettenetet követőn másként nem is lehetne, így találó. Az üresség szubsztancialitásában nevezi meg festészetének filozófiai tárgyát, substantialité du vide. Ami inkább Flaubert-hez hajlik, a semmi felfogásának művészetéhez, mintsem az egzisztencialistákhoz. Habár a maga fogalmával Sartre úgyszintén a flaubert-i felfogás tradíciójában áll. Képeinek műfaji megjelölésével Hollán a választott helyén és a választott témájánál, a jelentésbeli átmenetnél marad. Mintegy fogalmi lebegőben a két nyelv között. A halál naturális fogalmát az általa gyártott francia szóval szorítja ki a saját szellemi teréből, hogy ugyanennyi helyet szorítson a csönd vagy a csend magyar fogalmának.

  A falufa (a szimbolikus fa, a nemzetségi fa és a kozmikus fa mellett) a lehető legtárgyiasabb fa e korszakokat egybefoglaló és sokoldalú ikonográfiai láncolatban. A falufa a személyest minden további nélkül beleköti a kollektív tudattartalomba, a mentálist minden további nélkül visszaveti, vagy akár visszataszítja az archaikusba. A falufa egyszerre templom, táncház, parlament, a törvénykezés, bizonyos helyeken a büntetés-végrehajtás, azaz elrettentő kivégzések színhelye, de ugyanakkor nem más, mint egy ősöreg fa. Históriai funkcióját a családfával kötött titokzatos szövetségében tartja fenn. E helyütt méltónak tartjuk megemlíteni azon bámulatos ibrányi nyárfát, amelyet nem ok nélkül a világ csudái közé, vagyis a természetnek igen különös ritkaságai közé számlálhatunk, írja 1823-ban a Hasznos mulatságok című folyóirat nyári száma. Ibrány nemes Szabolcs vármegyében fekszik. Midőn a közelebbi múlt 1822-dik esztendőjében nemes Zemplin és Szabolcs vármegyéknek deputatusai, méltóságos vajai Vay Miklós úr őnagyságának előülések alatt, a Tisza általvágatására rendelt comissióban azon tájra jutának, az óriási nyárfának üregében 28-an mentek be, és még annyi hely volt, hogy húsznál több beférhetett volna. Előtte való 1821. esztendőben, ugyanezen fának üregében 35-en voltak és azok körül 5 pár úgy táncolhatott, hogy a többi ülve maradhatna: melyre nézve az üregnek tágasságát könnyen lehetne arányozni, de mérték szerint is bámulatra méltó ezen élő fának nagysága, mert külső kerülete valósággal 10 öl, belső üregének által mérője pedig 3 öl, 1 láb és 3 hüvelk. Ha pedig Ibrányban táncoltak benne, akkor éppen úgy falufának kellett lennie, mint ahogy falufa volt az a jóval szerényebb méretű, mintegy száznegyven éves vadkörte, amely gombosszegi házunk udvarán áll nemes Zala vármegyében, s amelyet aztán én egy éven át fényképeztem. Ahogy az öregek mesélték, este már az öregapjuk idejében összejött a falu alatta. Meleg nyári estéken halkan énekeltek, zenéltek, olykor táncoltak. Valakinek az udvarán állt, a Lendvaiék udvarán. Mivel akkoriban nem voltak kerítések, illetve, ahogy itt mondják, nem vót bekertöve (hisz érti, hát mondom, az aprolékost aszt bekertötük, hát így mondom, na, hogy értse) és lényegében mindenki rokona volt mindenkinek, mindenki szabadon be is járhatott. Volt ugyan, aki soha nem jött, s erre igen büszke volt, szarok én a falura, mondta, de amikor épp a földjére vagy a legelőre ment, s itt volt a rövidebb, akkor minden további nélkül átszekerezett vagy áthajtotta az állatait az udvaron, éppen úgy, ahogy közúton tette volna. Nem ez a személy vagy az a személy volt a tulajdonos és jött a fához, hanem a falu. A falu még akkor is itt volt, ha nem volt mindenki itt. A falunak van személye. A falu tudja. A falu így akarja. A falu azt beszéli. A falunak ez a véleménye. A falunak valami olyanja van, ami a városnak nincs.

  Amikor a vadkörtefa láttán gondolkodás nélkül megvásároltuk a Lendvaiak gyengécske házát, azaz minden egzakt tudás híján, minden tudományos kutakodás nélkül megláttuk a helyen és a fában, amit a falu ősidők óta, hagyományozottan tudott a helyről és a fáról, a kiválasztottságát, a lokális értékét, a roppant mélységű múltját, akkor az öregek esténként még évekig bejártak. Leültek alatta a fehér kerti asztalunkhoz, néha hosszú órákig beszélgettek. Halkan. Főleg két tekintélyes öreg, a Galambos és az Egyed jött, a két nemesember, de bejárt a Matus is, jött utánuk, vagy a Csécs, aki a szomszéd faluból nősült ide. Nőt soha nem láttam jönni, egyetlen egyszer a Matus feleségét, a Rózsit, aki azért jött, hogy az urát hazahívja. A tehenük nem akart bemenni az istállóba, kitépte a kötőfékét a Rózsi kezéből és elfutott a mezőbe. De aztán a Rózsi mégis leült egy fehér kerti székre és halkan beszélgetett a többivel. A tehén majd úgyis visszaballag. Halkan beszélgettek. Ez nagyon fontos volt. Halkan. Holott máskülönben mindig hangosan beszéltek, valósággal kiáltoztak az utcán, vagy át a kerteken, akár a visszhangos völgyön át. A falu mindenki minden mondatát minden helyzethez képest ismeri és ellenőrzi. A falu fogalma összefogja a perspektíváikat. Ha rákérdeztem, tulajdonképpen nem értették, megismételték. Halkan. Ami úgy hatott, mint egy varázsige. A falunak a fa alatt halkan kell beszélnie. A falu a fa alatt halkan énekel, s ehhez nem fér kétség. Ennek az alapszabálynak egyszerre oly sok jelentése volt, hogy nem lehetett volna elmagyarázni. Talán nem lett volna helyénvaló. Hiszen a falu személyéről és a falufáról szóló történetek régebbi időkből erednek, mint maga a fa. Könnyű volt kiszámítani, hogy az öregek öregapja ezen a helyen legfeljebb egy fiatal fa alatt ülhetett, de miért ülne az ember egy olyan fa alá, amely még rendes védelmet vagy árnyékot sem ad. Ami azt jelenti, hogy valahol a környéken, talán a közvetlen közelben lennie kellett egy még régebbi régi falufának, s így vissza az idők beláthatatlan kezdetéig. Villám sújthatta a még régebbi fát, lassan elhalhatott. Vagy valahol még mindig áll. Három még régebbi fát meg tudok nevezni. Az egyik az egykori közös legelő legszélén áll, a másik a legelő fölött a dombtetőn, ahonnan a környék igen messzire belátható, a legeslegvénebb, egy mintegy négyszáz éves, felette vadregényes szelídgesztenye a falun kívül, amolyan titkos ligetben, ami persze a finnugor és a germán népekénél ideális helye a falufának.

  Egyszer elhalt egy almafánk, a környékbeli, oltatlan, viaszos bőrű és fűszeresen illatos ősalmák egyike. Közel sem vadalma. A következő tavaszon a saját két szememmel láttam, amint a kiszáradt fa utolsó hullott almáinak egyike megfogan. Magam sem tudom, hogy miért nem szedtem fel ősszel a földről azt az almát. Igen szép példány volt. Mosolygós, sárga bőrén piros folt. De jól tettem, hogy nem szedtem fel. Tavasszal az olvadó hólétől kitelt a fűben, aztán egy szép napon a sok nedvességtől, éjszakai fagytól, talán a rothadási gázoktól, szabályosan kettérepedt. A repedés mentén kettévált a magház. Néhány nap múltán az egyik kis barna magban megjelent egy kis csíra. Látnivaló volt, hogy növekvésének e korai szakaszában a saját tavalyi almájából táplálkozik és az egykori alma védelmében növekszik. Egészen addig, míg egyetlen kis erős karógyökerével el nem érte a földet és az egyre zöldebb, egyre erősebb sziklevelével a szétnyílt régi alma peremét. Csodájára jártunk. Körbekerítettük, nehogy valaki véletlenül eltapossa. Oltalmaztuk fagytól, felneveltük. Oltottuk, mikor nagyobbacska lett. De szerencsére nem fogant meg az oltás. Azóta nagy fa lett belőle. Csaknem ugyanolyan almát hoz, mint szépen termő nagy elődje. Sem küllemében, sem ízében nem egészen. Van hát egyénisége, jellege, amire Aquinói Szent Tamás azt mondaná, hogy az esszencia az összetett szubsztanciák körében olyasmit jelöl, ami anyagból és formából van összetéve.   Azonosságukban érzékelhető az átmenet, ezért emlékezem a régire, bár nem tudható, hogy átmenetiségükkel a dolgok miből jönnek és hová tartanak, mikor a reflexióval felületet nyújtanak akár egy régi ízre, illatra való emlékezésnek. Felneveltünk makkból kelt tölgyet is, bár fajtájuk szerint mások, mint Hollán képeinek tárgyai. A mi tölgyeink a környéken honos kocsánytalan tölgyek csoportjába tartoznak, az övéi kocsányosak. Hollán festészetében az átmenet a fényváltozatban áll. Téli műtermének fényváltozásában a színeváltozás és az alakváltozás között áll fenn kölcsönösség. Nyáron reciprok szürke tónusokból emelkednek ki és reciprok szürke tónusokban merülnek el a fái, tónus az átmenet és tónus az állapot. Valójában téli színátmenetei (Rothko) is tónusok (Rembrandt, Van Gogh, Nagy István). Hollán festészetének a foltlátás és a perspektíva látás kettős szerkezetében a tónus a másik nagy festészeti és filozófiai eszköze.

  Biztos vagyok benne, hogy a régebbi falufát ki nem vágták. Ezt onnan tudom, hogy mielőtt ezek a gombosszegi férfiak leültek volna a vadkörte alatt a kerti asztalunkhoz, mindig volt hozzá egy rituális jellegű, kokett vagy provokatív kis párbeszédük. Megveregették a vadkörte törzsét, felnéztek a tömött lombozatába, mindig újra megcsodálták a korona katedrálisát. Nem a szépségét csodálták, hanem a hatalmát, az építészetét, csettintettek hozzá a nyelvükkel, a combjukra vertek, egymásnak mondták, nekem, maguknak, ha kivágnák, bizony jó sok évre lenne tűzifájuk. Mintha bizony minden alkalommal meg kéne bizonyosodniuk, hogy még a birtoklás öröme, a nagy haszon reménye sem vihetné rá őket ilyesmire. Vagy engem kéne óvatos fenyegetéssel meggyőzniük, hogy még a nagy hasznon reményében se tegyem, ne emeljek baltát a fára. Volt ugyan egy szomszédom, aki erősködött, hogy vágjuk már ki. Ez ugyanaz a szomszéd volt, aki egyszer azt állította, hogy szarik ő a falujára. A kérdésre, hogy miért vágjuk ki, azt válaszolta, hogy jó pihent a föld alatta és jó sok krumpli teremne. Bántotta, szinte őrjítette, hogy nem tettük meg. A rituális incselkedést, a lemondás és a védettség tréfás és reciprok megerősítését egyszer távolabbi faluból érkező favágók is megismételték. Vágott fát hoztak nekünk. A helybéliek mindig óvatosan, mintegy zavartan nevettek is a fenyegetéshez vagy a megerősítéshez, s ugyanilyen halkan és zavartan nevettek hozzá a távolabbi faluból érkezők. A lokálist egy távolabbi változata igazolta. Katona Imre és Ecsedy Csaba gyűjtéséből tudjuk, hogy a szudáni bambrák faluszelleme sem más, mint valamely szent fában megtelepedett ős, akitől a falufőnök alkalmanként tanácsot és segítséget kér, nagyobb ünnepek alkalmából pedig áldozatot mutat be neki. A kaszenák félisteneinek megszentelt helyük van a fában, ezek részt vesznek az igazságszolgáltatásban, ott vannak a győzelmi lakomákon. A kunduk fából faragott ősszobrokat helyeznek a fejükre vagy emelnek a szemük elé, hogy az ősök szelleme mindent lásson, megbüntesse mindazokat, akik hamisan esküsznek a fánál. A hererók két ősszülőt tisztelnek egyszerre, Mukutut, és feleségét, Kamangurungát, akik a kultikus életfából, az Omunboronbongából sarjadtak ki. Töve elé áldozati követ, ágaira áldozati fűcsomót akasztanak. A fa töve ugyanis az istenség lába, az ága pedig a karja. Az evék az óriásra növekvő, őserdei selyemgyapotfában lakozó istenséget Huntinak nevezik. Hunti egyszerre több helyen lakik. Azokat a fákat, amelyekről tudják, hogy Hunti lakik benne, pálmalevelekből készített fonatokkal övezik fel. A felövezett fáknak csirkét, olykor embert áldoznak. A csirkét vagy az embert a fonattal rákötözik a fára és a sorsára hagyják. Ilyen felövezett fákat soha nem szabad kivágniuk, de megsérteniük sem. Ha valaki azonban olyan selyemgyapotfát akar kivágni, amelyben nem lakozik Hunti, annak megintcsak pálmaolajáldozatot és csirkeáldozatot kell Huntinak bemutatnia. Ha elmulasztja, akkor halállal bűnhődik. Amiből világos, hogy az evék e fában élő alaknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint annak a valakinek, aki embertestben él. A közép-afrikai baszogák úgy gondolják, hogy a fának van szelleme. Ha egy fát meggondolatlanul kivágnak, akkor a szellem rögtön nekimegy a törzs főnökének, s akár egész családjával együtt megölheti. Ha a főnök engedélyt ad a favágásra, akkor is megfontoltan kell eljárniuk. Előbb csirkét vagy kecskét áldozniuk, majd az első ünnepélyes baltacsapás nyomán kiserkenő nedvet a favágónak ki kell a fából szívnia. Ajkát tapasztja rá, a fa nedvével együtt teszi magáévá a fa fájdalmát, amivel testvéri viszonyra lép vele, testvérként büntetlenül kivághatja.

  Amikor nem sikerül az erdőben elegendő vadat elejteni, akkor a pigmeusok úgy vélekednek, hogy elaludt az erdő szelleme, ideje felébreszteni. Szertartással ébresztik, amit molimonak neveznek. Amikor a nők és a gyerekek este nyugovóra tértek, akkor a tűz körül összegyűlt férfiak egyre hangosabban énekelnek. Ha már nem lehet hangosabb az ének, akkor az egyik veszi a fakürtjét és kimerészkedik vele az erdőbe. A kürtszóval mintegy felerősíti, közvetíti társai óhaját. Adjon az erdő több vadat. A társak némán és feszülten figyelik, érkezik-e válasz az erdő szellemétől. A visszhangot az erdő ébredéseként értelmezik. Az észak-amerikai indiánok képzeteiben jelentős helyet foglaltak el a személyes élethez társuló védőszellemek. Amikor a fiúk serdülni kezdtek, kiűzték őket a rengeteg erdőkbe, ahol böjtöléssel és önkínzó eszközökkel révületbe kellett esniük (ami afrikai beavatási szokásoknak mai napig fontos eleme). Ekkor jelentek meg a jótét szellemek, ezek egész életükben elkísérték őket. Hasonló státuszú teremtmények a zsidó, a keresztény és az iszlám ikonográfiában az egyetlen igaz istenség hírhozói és küldöttei, az angyalok, akik az ártó szellemekkel szemben védelmet biztosítanak. A navaho és pueblo indiánok szerint az ősök korábban a föld alatt éltek a sötétben, s csupán földi állatok és szellemek segítségével sikerült a föld felszínére feljutniuk. Dömötör Tekla gyűjtéséből azt is tudjuk, hogy a velük rokonságban álló keresz indiánok a Föld istennőjéről vagy a Kukorica istennőjéről beszélnek, aki egy nagy fát növesztett, s ennek a fának a gyökérzetén, illetve a törzsén keresztül jutottak fel az ősök a vörös napvilágra. Az Eurázsiában élő népekhez hasonlón, számos indián törzs szerint a vörös világot világfa tartja fönn. Ezt olykor nem fának, hanem világcölöpnek nevezik. A Missouri felső folyásánál élő hidaszta indiánok az óriásra növekvő amerikai nyárfa árnyékáról úgy tudták, hogy értelmi képességekkel rendelkezik. Ha illedelmes szertartások közepette közelítenek a nyárfa árnyékához, akkor vállalkozásaikban segíteni fogja őket. A bella-coola indiánok szerint a gonosz szellemek ura, Amtep, a fa gyökérzetében lakik, a fa csúcsán pedig Amotken, a fa jótét szelleme. Az amerikai kontinens legészakibb területén élő indiánok története arról számol be, miként vettek rá egy ifjút a szellemek, hogy testével tartsa fenn a világoszlopot. A prekolumbián magaskultúrához tartozó csibcsák úgy vélik, hogy a világ korábban négy cölöpön állt, de aztán a földművesek, a kereskedők és az aranyművesek patrónusát, Csibcsacsumot arra ítélték a nagy istenek, hogy ő tartsa fenn a földet. A maják viszont úgy tartották, hogy a világ négy égtáján egy-egy óriási gyapotfa áll, keleten vörös, északon fehér, nyugaton fekete, délen pedig sárga, s a világot ez a négy imix tartja meg bőségben.

  Az obi ugoroknál minden nemzetségnek külön tamgája volt, azaz nemzetségi jelekkel ábrázolták a leszármazásukat, s ezekkel jelölték meg a vagyontárgyakat. Hasonlón ahhoz, ahogy az erdélyi erődtemplomok szalonnatornyaiban megjelölik a közösen őrzött szalonnát és a sonkát a családi jelekkel. Ha felmennek a toronyba, hogy levágjanak egy darabot, akkor a vágásfelületbe mindig újra belenyomják a domború és éles családi pecsétjüket. Az állatjelek mellett fák jelei is szerepeltek az ugoroknál, ami viszont azt jelenti, hogy ezek az ugor nemzetségek élő fákra vezették vissza a leszármazásukat. A cseremiszeknél annak a ligetes helynek, ahol a kiválasztott fánál áldozatot mutattak be, keremet volt a neve. Nők nem léphettek keremetbe, de más titkos ligetekbe, ahol az ünnepségeiket megülték, nőkkel együtt mentek a férfiak. Kodolányi Gyula gyűjtéséből még az is tudható, hogy az ünnepségek színhelyét jumon otonak, isten ligetének nevezték. Pogány isteneiket más finnugor népcsoportok is olyan szent ligetekben tisztelték, amit vesszőből és nádból font kerítés, azaz karám vett körül, maga a karám szó is ebből a nyelvi időrétegből származik. A szentély pedig nem volt más, mint a liget közepén a tisztás. A volgai törzseknél a liget közepén szent fa állt, itt gyűltek össze, hogy tövében áldozatot mutassanak be. A ligetben nem volt szabad fát kivágni vagy ágat törni a fákról. A kelták a tölgyet részesítették kivételes tiszteletben. Az ég istenségének a tölgyesekben volt a helye. A hildare-i szent tölgyes, ahol Brigit istennőt tisztelték, a mai napig megtartotta kultikus funkcióját. Brigit oly erős istennő volt, hogy a keresztény térítők sem bírtak el vele. Végül sikerült Szent Brigittává változtatniuk, akit a tölgyerdőnek ugyanazon a helyén, ugyanolyan tölgyfából ácsolt építményben tisztelnek, ahol egykor nagy pogány elődjét. Jakob Grimm etimológiai következtetése szerint a germánok legrégibb szentélye az erdő sűrűje. A szegedi germanista, Bernáth Árpád pedig odáig megy, hogy a német mondatszerkezet struktúráját, fogalomalkotási módját az erdő topográfiai adottságaira és szerkezetére vezeti vissza. Uppsalában, a svédek kultikus központjában sem volt más a szentély, mint egy szent liget. Az Eddákban az emberek sorsát három sorsistennő, a Nornák döntik el, akik egy liget közepén laknak a világfa tövében. Döntéseiknek oly erős a foganatja, hogy más istenek sem tudnak változtatni rajta. A világfa kőris, s olyan hatalmas, hogy koronáján szállnak át a fellegek. Rettenetesen mélyre ható gyökerei között Mimir kútja nyílik, amelynek a legmélyén a bölcsesség forrása bugyog fel. A gonosz Mirigy is egy ilyen csodás fához láncolva ül Vörösmarty drámájában, ott ahol a hármas út találkozik, azaz a tertium comparationis létrejön. A litván természeti vallásban a kiválasztott fák játszották a főszerepet, ezek főleg tölgyek voltak, amelyektől a litvánok jóslat értékű, bölcs tanácsokat reméltek. Voltak házak, voltak egész falvak, amelyeket szent ligetek vettek körül, fáikról még ágacskát sem törhetett le senki. Ha a finnek egy fát kivágnak, akkor négyet kell helyette ültetniük. Svát hónap (keresztény időszámítás szerint február) tizenötödik napján, a zsidók a mai napig megülik tu bisvát, azaz a fák újévének ünnepét. Az esős évszak ilyenkor ér a végére, ezen az ünnepen kell új gyümölcsfákat ültetniük. Az első három évben nem szabad az új fa gyümölcséből enniük, a negyedik évben a gyümölcsöt Jeruzsálembe kell bevinniük, hogy ott is bőségben legyen belőle, s a gazda így csak a fa ötödik évétől rendelkezik szabadon a gyümölcsfa termésével. Gyümölcsfát háború esetén, legnagyobb szükségében sem szabad kivágnia. Ha ezt mégis megtette, akkor a Talmud szerint még a nap és a hold is elsötétedik. Mózes szónoki kérdéssel helyezte isteni védelem alá a fákat, amikor népétől azt kérdezte, vajon ember-e a mező fája, hogy hadat viseljenek ellene. A hindu vallás legfontosabb szent könyvében, a szanszkrit nyelvű vallásbölcseleti költeményben, a Bhagavad-gitában, a Magasztos, azaz a legfőbb és végső soron megnevezhetetlen Isten mindenkit arra kér (aki értelménél fogva képes szavait megérteni), hogy ne máshoz, hanem a Szent Fügéhez mérje őt. Ami azt jelenti, hogy a Magasztos a Szent Fügével azonos polcon áll a szakrális hierarchiában, ha nem a Szent Füge áll a magasabb helyen, hiszen még a Magasztos is hozzá hasonlítja önmagát.

  A pandzsabi Kangra-hegység falvaiban évenként egy leányt áldoztak egy ősöreg cédrusnak. A környékbeli falvak családjai megszabott sorrendben szolgáltatták az áldozathoz a lányokat. Amikor Frazer, 1925-ben tudósít minket az ősi, s etnológiai szempontból bizonyára igen értékes népszokásról, a fát az angol hatóságok az emberi civilizáció nevében néhány éve már elővigyázatosan kivágták. Az időszámítás előtti 6. századból ismeretes egy egyiptomi bronzedény, amelyen Nut, az ég istennője, aki a föld istenének, Kebnek a felesége, s így anyja Ozirisznek, akitől minden jó, és Setnek, akiktől minden gonosz származik, faistennőként áll. Hangsúlyosan női törzséből gazdagon nőnek ki az ágak, minden bizonnyal egy cédrusé. Nut istennő cédrusként oly hatalmas, hogy az égig felér, fejével tartja meg a szomorú orcájú holdat. Tárt karokkal áll. Két kezében két amforából víz csorog, amivel körötte térdeplő híveit, valamint a lábánál felhalmozott, ételáldozattal teli tálakat hinti meg. Csontváry két cédrusának, a libanoni cédrusnak és a magányos cédrusnak nyilvánvalóan szakrális jelentősége van. Molnos Péter azt írja róla, hogy az évezredes képzetek ismeretében nem meglepő, hogy Csontváry éppen ebben a gazdag történelmi és szakrális utalásokkal telített archetipikus motívumban találta meg művészetének végső témáját. Ré, az egyiptomi napisten, egy másik edényen macska alakjában jön elő, hogy megölje a szikomorfa gyökérzetében tanyázó kígyót. A sumérek és az akkádok hőse, Gilgames, akinek neve minden bizonnyal a bilga-mesz, azaz a hős előd jelentéssel bíró nyelvi alakra megy vissza, látva, hogy a város alatt hömpölygő Eufrátesz miként ragadja magával az emberi tetemeket, megretten a haláltól. Szolgájával, Enkiduval, aki sokáig ellenfele, valamint ötven nőtlen katonával ölni megy. A cédrusokkal borított hegyekbe tartanak, hogy megöljék Huvavát, a cédrusok őrzésére rendelt szörnyet. A sumérok a cédrust az élet szimbólumaként, egyfajta életfaként tisztelték. Komoróczy Géza e nem könnyen követhető hőstörténetről nem kis józanságot tanúsítva azt mondja, hogy az i.e. harmadik évezred utolsó harmadában a cédrusdöntés motívuma minden bizonnyal a mezopotámiai uralkodók zsákmányszerző hadjárataival állt szoros kapcsolatban. A háborúkat a fényűző építkezésekhez szükséges nemes fa megszerzéséért vezették. Egy másik történet szerint Gilgames kertjében áll egy csodás huluppu fa, azaz egy világfa, amelyen a fenn és a lenn oppozíciójában egy bűvös madár, anzud él az ágakon, a gyökérzetében pedig egy bűvös kígyó. A termékenység, a testi szerelem és a viszály istennője, Innin, aki szárnyas istennő, két oroszlánon áll és két óriás bagoly őrzi szellemi hatalmát, azzal bízza meg Gilgamest, hogy ezt a két lényt, a madarat és a kígyót ölje meg. A megbízásból származó bonyodalom végtelen, mert Gilgames a fa gyökeréből és ágából pukkut és mikkut, azaz dobot és dobverőt készít, ezek véletlenül az alvilágba hullanak, s Enkidu ugyan megpróbálja felhozni őket, de ő maga is örökre lenn ragad. Gilgamesnek utána kell mennie, hogy visszahozza.

  Ahogy Kerényi Károly a görögök sokágú történeteit, mintegy egymásba írja, egymásból kibontja, Apollón első szerelme Daphné volt, akinek a neve babérfát jelent, korábbi elbeszélések szerint viszont Ladón folyamisten és a Föld lánya lett volna, mások ellenben inkább Péneiost tartották az apjának, aki szintén folyamisten. Daphnét vad szűznek is nevezték, miként Artemist, akit szintén társítottak babérfához. A történet azzal bonyolódott, hogy a vad szűzbe nem csak Apollón lett szerelmes, hanem egy Leukippos nevű halandó ifjú, akinek a neve fehér lovat, fehér mént jelent. Leukippos, hogy minden feltűnés nélkül kísérgethesse és kerülgethesse Daphnét, leányruhába öltözött, amit nem lett volna szabad megtennie. A Daphnét kísérő lányok fürdés közben leleplezték, bizonyos elbeszélések szerint Leukipposnak a látszat és a valóság, azaz a nemek felcserélése miatt meg kellett halnia. Apollón azonban végre valahára vetélytárs nélkül maradt. Mikor megpillantotta a többi leánnyal fürdőző Daphnét, maga is megkívánta, űzőbe vette. A leány menekült, a Földanyánál, azaz Gaianál talált menedéket. Amikor ez sem segítette, babérfává változott. Így lett a babér Apollón kedvenc fája, s ettől kezdve örökkön tartó leveleiből font koszorút viselt a homlokán. Mert annyi bizonyos, hogy egy fában, amely természetétől fogva kétnemű, a két nem is tökéletesen egyesül, s ebben a tulajdonságában a fa megelőzi az emberi hasonmást. Jung erre összefoglalóan azt mondaná, hogy az archetipusban az animát és az animust az emberi alak váltja ki. Apollón viselkedési ábrája, vonzalmainak tárgyaival együtt egzakt képet ad az ifjúkori pánszexualitásról, ami pedig a természeti alakban létezők iránti vonzalom és azonosulási vágy gyűjtőfogalma. A fák nemiségének ősidőktől tartó ismeretéről Frazer is beszámol. A maorik ismerik a fák nemét, s néhány fa esetében más névvel illetik a hímnemű, más névvel a nőnemű fákat. A malukuk úgy bánnak a szegfűszegfával, mint a terhes asszonyokkal. A szegfűszegfák közelében nem szabad nagy zajt csapniuk, nem szabad fényt, azaz tüzet átvinniük előtte, s a fa társaságában mindenkinek le kell vennie a fejfedőjét. A rendszabályokat azért veszik igen komolyan, nehogy a fa ijedtében meddővé váljon, vagy a koraszüléshez hasonlón, ne hullassa el a termését idő előtt. Amikor egy hindu mangófa ligetet ültet, meséli tovább Frazer, akkor sem ő, sem a felesége nem ízlelheti meg addig a fa gyümölcsét, amíg a fák egyikét, miként egy vőlegényt, megfelelő formák között össze nem esketi egy másik fával. Rendszerint olyan tamariszkusz lesz a menyasszony, amelyik vadon tenyészik az új mangó liget közelében. Ha nem találnak tamariszkuszt, akkor a jázmin is megteszi. Az esküvők költsége igen tetemes, mert minél több a brahman a fák lakodalmán, annál nagyobb a liget tulajdonosának dicsősége és hírneve. E helyütt kell csendesen megjegyezni, hogy az erotikus szokások és manipulációk osztályozásával foglalkozó szexológia ismeri a fák iránti nemi vonzalmat. Dendrofiliának nevezi. Az elnevezés a görög dendron és a philia szavak összetétele, de a modern fogalom természetesen nem tartalmazza többé sem Pant, sem a félig isteni, félig állati, kettős lényeket, a szatírokat, akik déli fekhelyükön olykor felzavarják a nimfákat vagy fürdőzésük közben lepik meg őket az erősen erigált péniszükkel. A dendrofil személy, aki lehet nő, lehet férfi, választott fájától lobban szerelmi lángra, s neme szerint eltérő módon, odvában vagy törzsén közösül vele. Ha a szexológusok egy kicsit jobban figyelnének saját görög eredetű fogalmaik emblematikus jellegére, akkor közel lenne a felismerés, hogy mágikus regresszióval állnak szemben. A hódolat e modern formáinak és elnevezésének nincs köze a dendrológiához, a fás növények tanulmányozásával és leírásával foglalkozó, a növénytan körébe tartozó tudományhoz. A dendromániával sem lenne helyes összetéveszteni, ami a fák iránti szenvedélyes tudományos érdeklődést jelenti. A szenvedélyes tudományos érdeklődésnek a fa csupán a tárgya, nem a fétise. A tudomány fétise az érdeklődés, s a hozzá kapcsolt eljárások szakmailag szigorúan ellenőrzött rendszere. E rendszerekkel való foglalatosságnak szükségszerűen van persze erotikája, de ethosza ennél jószerivel erősebb. Amivel a tudomány a mitológiához képest egyet lépett fölfelé az absztrakciók meredek grádicsán. Hollán igen hasonló pozíciót foglal el a festészetével. A festészeti konvenciók szerint elvileg a fa vagy az edény, úgymond az alakban létezők iránt kéne szenvedélyes érdeklődést mutatnia, Hollán ellenben mindazon felületekkel és fenoménokkal szemben mutat szenvedélyes érdeklődést, amelyekkel a fa vagy az edény ugyan kapcsolatban áll, ám ezek mind alakban nem létező kapcsolatai a fának vagy az edénynek.

  A görögök egyszerre sokféle nézetét és történetét párhuzamosan elbeszélő Kerényi beszámol nekünk még Dryopéról, akit a mitológiai elbeszélések Dryops, azaz a tölgyember lányának tartanak. Évtizedekkel korábban, Dryops és Dryopé nálam is szerepeltek egy regényben. Mindketten kettős alakban élnek, növényiek és emberiek, de bizonyára ők is jóval későbbiek mindazoknál a totemeknél és fétiseknél, amelyek állatok alakjában lettek az ember hasonmásai. Dryopéról tudni kell, hogy mindaddig a Hamadryasok, azaz a tölgynimfák játszótársnője volt, amíg Apollón űzőbe nem vette. Ekkor teknősbékává változott. Aminek a tölgynimfák örültek, ebben az alakjában ugyanis szintúgy szívesen játszottak vele. Egyikük keblébe rejtette, ekkor kígyóvá változott. A kollektív tudattalan szempontjából igen meggondolkodtatóak a regresszív jellegű átváltozások, a progresszív intellektualizálódási folyamat szükségszerű kísérőjelenségei. A regressziók vagy a regressziós jellegű korszakok mindig drámai módon mutatják be, merre nem vezet visszaút az adott kultúrában. Hollán mindazonáltal nem annyira az eredeti állapot és a végeredmény közötti különbség, nem az aranykor és nem az utópia, nem is a regresszió vagy a progresszió, hanem inkább a metamorfózis folyamata iránt mutat érdeklődést. A valamiből valamibe való átmenet az ő értelmezésében tartós létállapot. Ezért van szüksége a kettős szerkezetre, amely a mozdulatlan és a mozgó oppozíciójának jegyében áll. Egy klasszikusan konstruált nézőpontból követi a folyamatos átrendeződést. A tölgynimfák sikítozva menekültek a kígyó elől, Apollónt ellenben semmi nem tarthatta vissza attól, hogy állati alakjában közösüljön vele. Bárhogy csűrjük és csavarjuk, a szodomita toposz hozza össze a történetben az állatit, a növényit és az istenit. Amiről aztán Dryopé soha nem beszél senkivel, mintegy megkíméli a halandókat az isteni léptékű szodómia tudatától. Sőt, az isteni szodómiára vonatkozó tabu, azaz kollektív hallgatás érdekében cselhez folyamodik, amikor gyorsan férjet választ magának a halandók közül, hogy törvényes házasságban szülje meg az istenség fiát. Ne kelljen magyarázkodnia.

  A tabu a tudatnak azt a helyét jelöli ki, ahol nincs helye a magyarázkodásnak. Magyarázat nélkül semmivel nem hitelesebb a történet, mint később a keresztényeké Máriáról. De még ennél is meggondolkodtatóbb Dryopé történetének sapphoi zárlata. A Hamadryasok elrabolják Dryopét a halandó férje és az isteni fia mellől, hogy visszavigyék magukhoz az olimposzi mezőkre, és ott tovább játszadozzanak. Megint más történetek szerint a nimfák valamennyien Zeusz lányai. Nevükkel olyan jegyességben járó fiatal nőt jelölnek, aki nimfiosszá, azaz boldoggá változtatja a vőlegényt. A nimfák alacsonyabb rendű istenségnek számítottak, igen közel álltak a nyers elemi erőkhöz. A titánok történeteinek idejéből származtak, úgymond az európai idő legmélyéről, s csupán a tudatosodással telített kulturális idő szelídítette őket a fák, a források, a hegyek, a mezők, a barlangok nimfáivá. E szelídebb, hellenisztikus időben a fák nimfáit Dryadoknak nevezik a történetek, de azért még érdemes visszatérni velük az elbeszélések ősibb, elementárisabb idejébe is. Ahogy Hesiodost követve Kerényi elmeséli, Uranos, az ég istene, éjjelente felkereste a földet, Gaia istennőt, s egy sereg fiút nemzett vele, Ókeanost, Koiost, Kriost, Hyperiont, Iapetost és magát Kronost is, de gyűlölte a fiait, valamennyit. Gaia féltette őket az égi atyától, a saját bensejében rejtette őket el. Amitől maga is egyre jobban szenvedett. Hiszen közben a bensejében felnőttek még a szép lányok is, Theai, Rhea, Themis, Mnémosyné, Phoibé és a szeretetreméltó Téthys. Amikor helyzetük nem volt már tartható, a csavaros eszű Kronos egy leshelyen várta félelmetes égi atyjukat, s amikor valamennyi titkával eljött az éjjel, hogy anyjukat ölelje, Kronos egy sarlóval (ahogy Kerényi jellemzi e szörnyűséget), lemetszette apja férfiúságát, Gaia pedig egyenként méhébe fogadta Uranos vérének cseppjeit. A rettentő nászból születtek az Erynnisek, az erősek, meg a kőrisfa nimfái, a kemények, akiktől aztán az egész emberi nem leszármazott.

  Az idő legmélyéről származó történetekből világosabban érthető a fák teremtéstörténeti jelentősége, az európai ember kultikus leszármazás-története, azaz természeti identitásának ideája, az egyneműséghez és a kétneműséghez fűződő, titkos és nyilvános játékokkal teli viszonya, amiben az egység dominál, nem a különbözőség, valamint a nimfák kétes örökkévalóságával együtt a múlandóság törékeny gradualitása is. Ők tényleg minden ízükben az örök átmenetiség lényei. A tartós átmenetiség az emberi észlelésnek ezen a historikus szintjén nem fogalom, hanem megtestesülés. A Néreisek, akik tengerben élnek, elemükkel együtt örökkévalók. Az örökkévalóságban nincs átmenet. Ám a másféle vízi nimfák, a többféle néven nevezett naiaisok, naisok vagy najádok ugyanolyan halandók, mint a forrásaik; hol elapadnak, hol felfakadnak, hol kiáradnak, hol kiszáradnak. Még náluk is halandóbbak az erdőkhöz, a mezőkhöz vagy az egyes fákhoz tartozó nimfák, mint amilyenek a dryasok vagy a hamadryasok, azaz a tölgy nimfái. Amint meghalnak, örökre meghalnak a fáik. Tárgy és hasonmás reciprocitásában és átmenetiségében létező. S ezzel helyben is vagyunk, megint csak Hollán festészetének egyik legfőbb kultikus tárgyánál és témájánál, ennek történeti idejében, konkrét helyszínén, a tölgynél, az átmenetnél, azon a mitológiai és kulturális tájékon, azon a mediterrán éghajlati és dendrológiai övezetben, az egykori görög, később latin provincián, amelynek nyomjelekben ma is él az uralomváltásokat és országhatárokat nem ismerő közös ősnyelve, az occitan, s ennek valamennyi dialektusa. Egy olyan nyelv, amely kizárólag dialektusaiban él. Hollán festészete egy olyan harmónia elvet érvényesít, amely a diszharmonikusra, a sajátosra, az elhajlóra, Bagi Zsolt szavával élve, a vetemedettre, éppen működése közben, processzuálisan nyitja rá a tekintetet, s így a látást a természeti létezés diszharmonikus alaptulajdonságainak észlelése felé tolja el. A régi regényben, amelyben Dryopét központi hely illette meg, magam is úgy vélekedtem, hogy az ember törekszik ugyan a harmóniára, ilyen lény, de nem tudja nem tudomásul venni, hogy életének természete alapvetően diszharmonikus, s ezért igen helyénvaló, ha egy regény a szerkezetével ennek a kettősségnek, s ennek a generikus, mert a túlélés ösztönére alapozott aránytalanságnak a jegyében áll. A dryasok a tölgyükkel együtt halnak el. Életük még így is hosszabb az ember életénél. Hollán nem egyszerűen a saját terükben, hanem a saját hangzó terükben követi létüket. A világosodás és a sötétedés, a lombsusogás és a levélreszketés, a levegőmozgás és a párateltség, a hőmérsékleti emelkedés és a hőmérsékletcsökkenés, az elhallgató és felzengő árkádiai tücskök és énekes kabócák audiális szenzációitól vezetve jegyzi a nyelvüket. Hallgatja a láthatót. L’ecoute du visible. Amit descartesi szellemében nem tudunk nem a másik francia, Maurice Merleau-Ponty megállapításához kötni, miszerint a látás kartéziánus modellje a tapintás. Hollán a lombozat és az ágszerkezet működésében, most használjuk így a szót: agitációjában írja össze a szenzuálisan kétféleképpen felfoghatót. Ez lesz az ő legsajátosabb tertia comparationisa a szó szellemi értelmében is. Ám ezzel aztán el is éri a festészetileg lehetséges határát.

  Úgy dolgozik, mint egy szorgos etnológus. Terepmunkát végez a fák között. Munkája ebben az értelemben szintén a francia hagyományvilághoz, a francia kultúrában kiemelt jelentőségű etnológiai hagyományhoz illeszkedik. Abszurd és nagyszerű ötletének, hogy a lombmozgások auditív és vizuális aspektusát vonallal és vonalritmusokkal, mintegy szeizmográfikusan kövesse és ezen vonalaknak a dinamikus jeleivel kösse össze a foltlátást és a szerkezeti látást, szintén van párhuzama a francia gondolkodásban. Ébranler, secouer en divers sens. Roland Barthes ugyanezzel a módszerrel követi a nyelvet az elemeknek kitett szerelmi diskurzus pokoli zajában. Le bruissement de la langue. Barthes szerint a diskurzus struktúráját a hangzó elem és az értelem összjátéka adja a szenzuális felfogásban. Hollán számára a vizuális és az auditív elem összjátéka jelöli ki a látvány struktúráját, a vonalvezetés ritmusát, irányát és jellegét, s ez a mikrostruktúra kapcsolódik aztán a foltlátás és a körvonallátás, a képalkotás és a fogalomalkotás kettős makrostruktúráihoz. Hollán szenzualitása nem auditív és nem vizuális, hanem a képi és a fogalmi felfogás egyidejű kettős nézete. Claude Lévi-Strauss azt írja, hogy a fák és a növények közössége eltávolítja az embert a saját környezetétől, sietve betakarja lépteinek nyomát. Az erdő, ahová gyakran nehéz behatolnia, olyasmit kíván a behatolótól, amit nyersebben a hegy is megkövetel a hegymászótól. Az erdő gyorsan bezáruló látóhatára nem olyan tágas, mint a nagy hegyláncoké, s egy kicsinyített világot ölel fel, amely épp oly teljesen körülkeríti, mint ahogy a sivatagi tágasság elnyeli. Füvek, virágok, gombák és rovarok világa szabadon éli független életét, és csak akkor fogadnak be maguk közé, ha türelmesek és alázatosak vagyunk. Néhányszor tíz méter erdő elegendő, hogy megszűnjön a külvilág, az egyik mindenség átadja helyét a másiknak, amely kevésbé tetszetős a szemnek, de amelyben a hallás és szaglás, a lélekhez közelebb álló érzékek is kielégülnek. Olyan jótétemények, amiket már eltűntnek hittünk, itt újjáélednek: a csend, az üdeség és a béke. A növényvilághoz fűződő meghitt barátság azzal jutalmaz bennünket, amit a tenger megtagad, s amiért a hegység oly drága árat kér. S így tovább, mindarról, ami a tupi-kavahibok őrületes faóriásainak aljnövényzetében történik a terepmunkát végző kutatóval. Habár Hollán festészetével kapcsolatban soha nem hatásról, hanem szellemi együttállásról, nem idézetről, hanem áthatásról beszélek, de egyedülálló látási modelljének, sőt még szeizmográfiai írásmódjának is van parallelje a francia művészetben. A tizennyolcadik századon végigsöprő chinoiserie, a kínamánia. Ettől a hagyománytól írásjeleinek komolysága nem csökken, hanem az utalás tréfájával növekszik. E jelek láttán emlékszünk a kínamániára, de másra nyitja rá a szemünket. Jeleket, megjelenési formákat gyűjt egy szigorúan körülírt kollektív anyagban, archaikusban, mágikusban, még egy kicsit a mitikusban is, de mindenképpen az archetipikusban.  Terepmunkájával olyan vizuális jeleket, megjelenési formákat, elemi folyamatokat gyűjt össze és emel ki az embertörténeti rengetegből, amelyeket kivételességük vagy éppen banalitásuk miatt egyenként senki nem vett volna észre, habár napjában százszor, mindenki képes az értelmezésükre. Látjuk, de banalitásuk tartja rejtve összefüggéseik hálózatát. Azaz éppen a kollektív tudat számára maradt reflektálatlan. Tabu. Jung nyomán erről azt lehetne mondani, hogy a kollektív tudattalan csupán egyénileg reflektálható, kollektív út nem vezet hozzá. Magyarán a progresszió gesztusát egyéneknek kell elvégezniük. Ezért van oly nehéz dolga velünk az intellektualizálódás Max Weber által leírt univerzális folyamatának. Habár kimenetele talán ugyanezért nem reménytelen. 

  Ha a mitopoeia, azaz a mitoszképzést megelőző idők alakzatai felől közeledünk Hollán festészetéhez, s csupán ezzel a tudással lépünk be vele a festészet írott történetébe, akkor megfigyelhetjük, hogy a fa, legyen ez életfa, azaz szimbolikus hasonmás, vagy legyen ez világfa, azaz kozmikus hasonmás, a mitopoea összes többi tárgya, toteme, tabuja, hasonmása, kultusza, rítusa és istene között a fa egyáltalán nem áll központi helyen.  Sem az archaikus, sem a mágikus tudatban. A fák szélről állnak, bár jelentőségük és hatalmuk nem kétségbevonató. Később aztán, a kifejlett mitológiákban, még inkább szélről állnak a fák. Az ember alakja az istenekkel jó nagyra, mértéktelenül nagyra nő. De nem csak ez. A fa archetipusában nem maga a fa, hanem a félreeső, titkos helye, a szent liget, a szent berek, azaz a kívülállók számára nem ismert, jelentőséggel teli, tiltott hely, a szentély a fontosabb, a szakrális hely, ahol a család, a nemzetség, a törzs totemét őrzik.  Amit a hozzájuk fűződő szokásokkal és rítusokkal együtt a mai napig titokban kell tartani. Nem mintha ne tudnánk róla. A tabuvá tokosodott természettudat pozíciója teszi hasonlóvá őket a későbbi misztériumok helyéhez, a kiválasztott áldozati helyekhez és a kultuszukhoz. Tudjuk, hogy milyen nyitott helyeken vagy milyen épített templomokban zajlottak e misztériumok szertartásai, de arról, hogy miből álltak, alig valamit tudunk. Volt valami, amiről később sem beszélt senki. Vagy nem volt alkalma rá, mert nem élte túl az eljárási titokba való beavatását. Hollán a fáival, az edényeivel, a kiválasztott helyeivel és a fényeivel ugyanígy szélről áll. Festészeti és grafikai eljárásaival, kettős szerkezeteivel és ezek sokféle nézetével ellenben korántsem. Nem arról van szó, hogy ilyen vagy olyan szerény ember lenne. Az is. Szerénysége nem nekünk szól, hanem a hely toposzának, szakmai alázata pedig kizárólag a fa motívumának. A kiválasztott hely pozíciója és a fa toposza pedig a pompeji faliképektől, Berry herceg miniaturáin, Jan van Goyen levegős térben álló kettős tölgyén, Rembrandt félhalott, odvában szeretkező szerelmeseket rejtő vízparti fűzén, Lorrain pásztorokkal, Watteau gáláns jelenetekkel benépesített ligeteiben, Caspar David Friedrich halott tölgyerdőben álló apátsági romján, Van Gogh téli kertjén, Nagy István ligetjeiben, fasorjaiban és tisztásain keresztül, egészen a pikturalista fotográfus, Rudolf Koppitz kétszínnyomatos és többszörös gumiprintjéig világosan követhető. Toronyiránt halad ez a titkos hagyomány, át az évezredeken. De közel sem töretlenül. A 19. század tájképfestészete fokozatosan banalizálja a kiválasztott hely jelentőségét, a 20. század elejének még élő tájképfestészete a banalizált helyet rendesen demokratizálja, hogy aztán a rákövetkező évtizedek, legalábbis egy időre töröljék a festészeti témák katalógusából. A törlés posztmodern szándéka világos. Minden hely kiválasztott hely, s ezért nincs olyan hely, amely kultikus hely lehetne. Hollán festészetének nem a természetközelsége a legfontosabb tulajdonsága, nem is a kiválasztott hely kulturális visszahódítása. Természeti tárgyaihoz azért kerülünk a lehetségesnél valamivel közelebb, mert mozgásukban belső életüket megfigyelőként éljük át. Ez az élet se nem megfelelője, se nem hasonlata, se nem hasonmása saját életünk struktúrájának vagy szellemének, de nyilvánvaló önállóságukkal közös lételemükben és egymás kisugárzásában, ugyanabban a fényben és ugyanabban a keringésben létezők. 

 

Képek:

 

Rudolf Koppitz

Esche, 1914 előtt

In: Pictoralism Photography 1846-1916

Gallery Kicken Berlin, 2008

 

Nagy István

Liget, 1927 körül

Tisztás fenyővel, 1929 körül

Fasor Kelebiában, 1929

Kelebiai fasor, 1929

In: Solymár István: Nagy István

Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977

 

Vincent Van Gogh

A nueneni paplak kertje télen, 1884

In: Van Gogh Budapesten, Szépművészeti Múzeum, 2006

 

Caspar David Friedrich

Apátság a tölgyerdőben, 1809-10

Berlin, Staatliche Schlösser und Gärten, Schloß Charlottenburg

In: Tout l’œuvre peint de Caspar David Friedrich, Flammarion, 1976 és Beke László: Caspar David Friedrich, Corvina, 1986

 

Jan van Goyen

Landscape with two Oaks, 1641

In:Netherlandish Art 1600-1700 in the Rijksmuseum, Amsterdam, 2001

 

Pan musicien parmi les Nymphes de Pompei

In: Alfonso de Franciscis: Peintures et Mosaique de Pompei

Herculanum Stabies, Editioni la Casa del Giornale, Napoli