2012.6.11.                    html-2012/repulogep.htm                        C.11425

 

Vasárnapi Újság 1900. 28.

HA
REPÜLNI TUDNÁNK Előbb utóbb mégis csak sikerülni fog a kormányozható léghajót, vagy a repülőgépet feltalálni. A XIX. század a gőz és villamosság fölhasználásával, a XX-ik a repüléssel fogja megajándékozni a
világot. Tegyük fel tehát. hogy  repülőgép ismeretes, s közhasználatú lett már. Vajjon micsoda főbb változásokat idézne ez elő? Nézzük először a szórakozásokat. A repülőgép épp úgy, mint a kerékpár, eleinte főképp sport-eszköz lesz…A sport után fog következni a gyakorlati alkalmazás. A forgalom összetorlódása a nagyvárosok utczáin egyszerre megszűnik. A jövő-menő kocsik, omnibuszok, villamos-vasutak szerepét a repülő gépek veszik át. Az egy- és két fogatú bérkocsik állomásai eltűnnek, helyükbe magas torony-épitmények lépnek, ahonnan tetszés szerinti repülőgépet bérelhetünk…A középületek födelei el lesznek látva a repülőgép indulásához és leszállásához való készülékekkel…

Hát még az utazók ! Megkímélhetik magukat egyszer s mindenkorra a tengeri betegségségek borzalmaitól s a tengerjárás minden egyéb bajaitól. Csak felülnek Budapesten a repülőgépre, a mely elviszi őket a legnagyobb sebességgel, ha akarják, Khinába, vagy ha jobban tetszik, Amerikába. Útközben ott szállhatnak le, a hol akarnak…

Nincs az a magas hegy, a melyre a legnagyobb könnyűséggel föl ne lehetne jutni annak, a ki a glecserekben, vagy a svájczi Alpesek szép kilátásaiban akar gyönyörködni. A nagyobb gyári és kereskedői czégek bizonyára külön repülőgépeket fognak tartani utazó ügynökeik számára, akik aztán rövid idő alatt bekalandozhatnak egész országokat. Köthetnek üzleteket reggel Pozsonyban, délben Brassóban s vacsorára már visszatérhetnek Budapestre. Az így fölvett megrendeléseknek aztán másnap már eleget tehet a gyár, repülő tehergépei útján. A földrajzi tudomány haladása nagyobb lesz, mint valaha. Azok a területek, melyek ma még ismeretlenül vannak megjelölve a térképeken, ismeretesekké válnak….

Hogy a művészeknek lesz-e hasznuk az új találmányból, az kérdés. A repülőgépről csupa madár-távlati képeket lát az ember; ezeknek a művész nem sok hasznát látja. Sokkal könnyebb is lesz majd a városok, vidékek képét madártávlatból elkészíteni, mint most, a mikor mérések és számítások alapján kell rajzolni. A jövő embere egyszerűen felszáll gyors gépére és tetszésszerinti magasságból rajzolhatja vagy fotografálhatja, a mire szüksége van. Ma, ha egy várost jellemző képet akarunk közölni, a nagyobb és népesebb utczák jellegzetes képeit rajzoltatjuk meg. A jövőben majd madártávlati képeket lehet készíttetni, a melyeken tetszés szerinti nagyságban ábrázolhatjuk akár az egész várost, akár egyes részeit…

Ha háborúban tökéletesített repülőgépekkel támadnának, sokkal nehezebb lenne a védekezés s a város zsúfolt házaira robbanószert ejtő gépek iszonyú pusztítást tehetnének. S akkor, a mikor már a város fölé értek, nem sokat használna összelövöldözni a gépeket; az eredmény az volna, hogy egyszerre s egy helyen robbanna föl a pusztító anyag, a helyett, hogy egymás után s különböző helyeken… A repülőgépet bizonyára használni fogják a közlekedés legkülönbözőbb nemeire is, bár alig lehet remélni, hogy teljesen veszélytelen lesz a dolog. Légi hajótörések nem lesznek ritkaságok s még a tengeri hajótöréseknél is veszedelmesebbek lesznek. Ellenben nagy szolgálatot tehet a repülőgép a tengerpartokon, hajótörések esetén a mentőszolgálatban….