K-48 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Stephaneum
abból az alkalomból, hogy a műveket az egyetem Esztétika Tanszékének ajándékoztam
önálló kamarakiállítás, 2012. február 22 - március 5.
megnyitón beszél: Jelents István

művek:

Műterem reggel - A/2012/01

HITTANLECKE A KERESZTÚTRÓL - B/2003/08 (1-14)

számítógépes nyomat, 14 db. 33x24 cm, 1989/2003
fotók a LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETI MÚZEUM (MUNKÁSMOZGALMI MÚZEUM) fotóarchívuma
szövegeket leírta Váli Miklós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kértek a falra magyarázatot  
A4 formátum, üveg alatt:
 

VÁLI DEZSŐ: HITTANLECKE A KERESZTÚTRÓL - B/03/08
számítógépes nyomat, 14 tábla, 26x18,8 cm., 1989/2003. 

A keresztény középkori Európában szokás volt  a súlyos bűnösöknek vezeklésként Jeruzsálembe zarándokolni, Krisztus halála helyszínét imádkozva bejárni. A sokszor évekig tartó gyalogos utazást azonban nem mindenki volt képes vállalni. Ezért találták ki szent Ferenc követői a XIII. században, hogy utazás nélkül, otthon, minden templomban el lehessen végezni ezt a bűnbánati gyakorlatot. Ehhez készültek a kereszthalálhoz vezető út állomásait megjelenítő ábrázolások, a kálváriák.E hagyományosan 14 jelenetre bontott történet ábrázolásához Váli Dezső festőművész (Budapest, 1942-)  harmincas évekből származó budapesti archív fotókat használt föl. 

 1.  AKIK HALÁLRA ÍTÉLIK - Krisztust megkínozzák és halálra ítélik.
 2.  FÖLVESZI A KERESZTET - az emberiség bűneiért áldozatul
      fölveszi a  keresztet, elindul a vesztőhelyre.
 3.  ELESIK - először esik el a kereszt súlya alatt.
 4.  TALÁLKOZIK MÁRIÁVAL - útközben találkozik anyjával.
 5.  SIMON SEGÍT - Egy arrajárót kényszerítenek, segítsen vinni a keresztet.
 6.  VERONIKA - Egy arrajáró nő kendőjével megtörölgeti Krisztus vérző arcát.
 7.  MÁSODSZOR ESIK EL
 8.  SIRATÓASSZONYOK - Krisztus elutasítja a siratóasszonyok jajgatását.
 9.  HARMADSZOR
10. LEVETKŐZTETIK - A keresztre szögelés előtt levetkőztetik.
11. KERESZTRE SZÖGEZIK
12. A KERESZTEN - Rövid agonizálás után meghal a kereszten.
13. LEVÉTEL A KERESZTRŐL - A keresztény művészetben gyakori
      a halott Krisztust anyja ölében ábrázolni.
14. A SÍRKAMRA - A sírba tétel jelenet.
     A sorozatot olykor a FELTÁMADÁS jelenettel szokták kiegészíteni.

A MEGBOCSÁTÁS
...feladata úgy kapcsolódik a keresztúthoz, hogy megbánt bűneik megbocsátattak Krisztus kereszthalála által. A Miatyánk ima jelzi, hogy ezért a mi feltételek nélküli megbocsátásunk nélkül hitéletünk mit sem ér.

Úgy bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, hogy később a sérelmet föl ne rójátok. A sérelem, erre való visszaemlékezés ugyanis: jogtalanság, a harag továbbszövése, a bűn megőrzése, az igazságosság ellensége, rozsdás nyíl, a lélek mérge, az erények elvesztegetése, az elme férge, az ima megzavarása, az Istenhez intézett kéréstek erejének megsemmisítése, a szeretet elárulása, lélekbe szúrt tövis, soha el nem alvó gonoszság, soha el nem fogyó bűn és mindennapi halál.

Paolai Szent Ferenc (1416-1507)
 

 
a megnyitó

A drága Jelenits atyát szervezték mellém, ő beszélt. Egy Pilinszky-verssel kezdte, a hangfelvételről az első sorok lemaradtak. A végén öt percet akadozva én is, váratlanul fölkértek. Megszerkesztett változatát írtam gépbe.  Itt a leírt szövegek, ez pedig hanggal, 15 perc:
 

 

 

életrajzot is kértek a falra:


 
 

PPKE honlapján meghírdették:

 

 

 

kiállításmegnyitás

F/2012/044 F/2012/045 F/2012/046 F/2012/047
F/2012/048 F/2012/049 F/2012/050 F/2012/051


 

 

háttéranyag:

Ajándékozási szerződés

amely létrejött egyrészrőla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
(székhely:Piliscsaba, 2087. Egyetem u. 1., azonosító: FI79633, adószám: 18055342-2-42, bankszámlaszám: OTP
11707024-20460004, képviseli: Botos Máté dékán), mint Megajándékozott /továbbiakban
Megajándékozott/
másrészről

Váli Dezső
(szül. hely, idő: Budapest, 1942.10.02., an: Behyna Magda, lakcíme: 1027 Bp. Margit krt.
64/B, szig. száma: ........ , adószám: .................., mint Ajándékozó /továbbiakban:
Ajándékozó
/
/továbbiakban együtt: Felek/
között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Ajándékozó megajándékozza Megajándékozottat az alábbi - Ajándékozó kizárólagos tulajdonában
lévő - ingó vagyontárgyakkal. Megajándékozott az ajándékot elfogadja.
Az ajándékozás tárgyai:
a) HITTANLECKE A KERESZTÚTRÓL - B/03/08 (1-14) számítógépes nyomat, 14 db. 40x33 cm, 1989/2003
b) Műterem reggel - A/12/01 olaj, farost, 100x100.. cm, 2012.1.
2. Az ajándékozás célja, hogy Megajándékozott hallgatói az ajándékozás tárgyait megtekinthessék.
Ennek érdekében Megajándékozott vállalja, hogy lehetőségeihez képest azokat – a megfelelő
biztonsági szempontok figyelembe vétele mellett – az esztétika képzést ellátó szervezeti egység
helyiségeiben, illetve azok környezetében, a hallgatók által használatos helyen helyezi el. Az 1. a)
pontban megjelölt képek kizárólag az alkotói leírásokkal együtt jeleníthetők meg, ezt Megajándékozott
tudomásul veszi. Az ajándékokhoz egyebekben teher vagy kötelezettség nem járul.
3. Ajándékozó szavatol az 1. pontban megjelölt ajándékok per-, teher-, és igénymentességért, és
nyilatkozik, hogy az ajándékokon harmadik személy fennálló joga Megajándékozott tulajdonszerzését
nem akadályozza vagy gátolja.
4. Az 1. pontban megjelölt ajándékok birtokbaadásának helye: 2087. Piliscsaba, Egyetem u. 1. Az
ajándékok a birtokbaadáskor kerülnek Megajándékozott tulajdonába.
5. Az ajándékok birtokba adására a jelen szerződés aláírásakor kerül sor.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
7. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitájukat megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez nem sikerül, úgy az Esztergomi Városi Bíróság - hatáskörtől függően a Tatabányai
Törvényszék - illetékességét kötik ki.
Jelen szerződés három egyforma - egyenként két oldalból álló - példányban készült. Jelen szerződést
a felek - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Kelt: Piliscsaba, 2012. február 22.

……………………………..                       ……………………………..

Váli Dezső                                                   Botos Máté

                                                                        dékán

 

 

az előkészítésből:

(A kiállítás ötlete, kivitelezésének irányítása: Hörcher Ferenc, esztétika tanszékvezető munkája)

Kedves Dezső, mellékelem a szerződéstervezetet. Kérlek nézz rá, és a személyi adataidat töltsd is ki benne.
Üdvözlettel:
Hörcher Ferenc

Kedves Ferenc, a szerződéstervezet:
1. A Keresztútra vonatkozólag: nem hallgatók által megközelíthető, hanem hallgatók által használatos helyre.
2. kimaradt: A képek elhelyezési, áthelyezési joga  a mindenkori  nemtudomkicsoda jogköre.
Ezt valahol mindenképp rögzíteni kell, esetleg más iratban. Amúgy persze az egész túl van lihegve, nem baj.
Azt szeretném elérni az elmúlt sok év tapasztalata alapján, hogy valaki legyen felelős érte.
Közintézményekben veszett el a legtöbb munkám. A rekord: 2,8 m-es keresztutam,1971-es.[...]
d.

Kedves Dezső, jogászok csinálják, akkor be tudom íratni a dékánt! [...] illetve nem sikerült.
A mindenkori egyetemi szabályzat rendelkezik a vagyontárgyak sorsáról; a mindenkori dékán.
F.

Úgy is jó, vagyis akkor jó, ha van valami rendje.
d.